ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจรับยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันในโรงพยาบาลชัยบาดาล

ผู้แต่ง

  • ศุภกรณ์ แผ่นมณี กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลชัยบาดาล

คำสำคัญ:

โรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน, การตัดสินใจ, ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ

บทคัดย่อ

 บทนำ: ปัจจุบันการรักษาโรคเส้นเลือดสมองตีบเฉียบพลันโดยใช้ยาละลายลิ่มเลือดสามารถลดความพิการได้ แต่การตัดสินใจรับยาละลายลิ่มเลือดขึ้นอยู่กับผู้ป่วยและญาติ การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจรับยาละลายลิ่มเลือด

ประชากรและวิธีการวิจัย: การศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้แนวคำถามแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่ออกแบบและทดสอบค่าเฉลี่ยของดัชนีความสอดคล้อง 0.96 และค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 0.9 โดยการจดบันทึกสัมภาษณ์ประวัติผู้ป่วยและญาติที่มีส่วนร่วมการตัดสินใจ ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน ที่มาถึงโรงพยาบาลชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ภายใน 4.5 ชั่วโมง นับตั้งแต่มีอาการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ผลการศึกษา: มีทั้งรู้จักโรคและไม่รู้จัก โดยทั้งหมดไม่เคยวางแผนเกี่ยวกับการรักษามาก่อน จึงเป็นการตัดสินใจที่ไม่เคยวางแผนมาก่อน โดยตัดสินใจตามแพทย์ผู้ทำการรักษาแนะนำ ซึ่งคิดว่าตัวโรคมีอันตรายและการให้ยามีโอกาสทำให้ผู้ป่วยหายได้ ข้อมูลที่ได้จากแพทย์มีประโยชน์เนื่องจากมีข้อดีมากกว่าข้อเสีย ส่วนเวลา 5 นาทีเป็นข้อจำกัดในการตัดสินใจ

สรุปผลการศึกษา: แพทย์ผู้ทำการรักษาเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจในการรับยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ อ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 9 คน

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Powers WJ, Rabinstein AA, Ackerson T,Adeoye OM, Bambakidis NC, Becker K, et al. Guidelines for the early management of patients with acute ischemic stroke. the American Heart Association 2019; 50 :E344-418.

ธีระ กุลสวัสดิ์.การหาคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย.[อินเทอร์เน็ต]. 2558. [เข้าถึงเมื่อ 10 ก.ย. 2564]. เข้าถึงได้จาก: https://km.buu.ac.th/public/backend/upload/article/file/document144620064347362700.pdf.

ศุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช. ประสิทธิภาพของการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันโดยการสร้างระบบเครือข่ายและแนวทางการให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 2561; 26: 353-66.

ธิดารัตน์ อภิญญา, นิตยา พันธุเวทย์, นริศรา ธนากิจ. ประเด็นสารรณรงค์วันอัมพาตโลก. [อินเทอร์เน็ต]. 2556. [เข้าถึงเมื่อ 4 ก.ย. 2564]. เข้าถึงได้จาก: http://thaincd.com/document/file/download/knowledge.

วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์.การพัฒนาองค์การ แนวคิด กระบวนการ และบทบาทของนักบริหารการพัฒนาองค์การ.วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 2560; 6: 199-209.

กัญจน์ณิชา เยียดไธสง, อภิญญา วงศ์พิริยโยธา, พจนีย์ ขูลีลัง. ปัจจัยทำนายระยะเวลาการมารับการรักษาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหลังจากการเกิดอาการในระยะเฉียบพลัน.วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 2563; 26: 148-56.

Cognitive-behavioral therapy Los Angeles [Internet]. 2020. [cite 2021 Sep. 15]. Available from: https://cogbtherapy.com/cbt-blog/end-procrastination 5 minute-rule.

อรวรรณ ฟังเพราะ, รสาพร หม้อศรีใจ. เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์. [อินเทอร์เน็ต]. 2564. [เข้าถึงเมื่อ 1 ก.ย. 2564]. เข้าถึงได้จาก: https://northnfe. blogspot.com/2019/08/ED256212.html.

ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์, ธน ธีระวรวงศ์. แนวทางการรักษาโรคเส้นเลือดสมองตีบหรืออุดตันสำหรับแพทย์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ธนาเพรส; 2562.

สิริศักดิ์ อาจวิชัย. การวิจัยเชิงคุณภาพ.[อินเทอร์เน็ต]. 2558. [เข้าถึงเมื่อ 1 ก.ย. 2564]. เข้าถึงได้จาก: https://www.ubu.ac.th/web/files_up/08f2015112820040788.pdf

Downloads

เผยแพร่แล้ว

03/09/2022