เกษร บัวคำโคก: การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่อุดตันที่มีภาวะช็อค: กรณีศึกษา

การแก้ไข

ผู้แต่ง

  • เกษตร บัวคำโคก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลปากช่องนานา

บทคัดย่อ

การแก้ไขบทความต้นฉบับ

เกษตร บัวคำโคก. การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่อุดตันที่มีภาวะช็อค: กรณีศึกษา. วารสารโรงพยาบาลสิงห์บุรี. 2563; 29(1-suppl.1).1-16. เข้าถึงได้จาก https://he01.tci-thaijo.org/index.php/shj/article/view/249050

รายละเอียด

ขอแก้ไขคำผิด ของบทความ วารสารสิงห์บุรี ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 (Suppl 1) ม.ค. – มิ.ย. 2563 เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่อุดตันที่มีภาวะช็อค: กรณีศึกษา โดย เกสร บัวคำโคก สังกัด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลปากช่องนานา

การแก้ไข

หน้าที่ 1 ชื่อผู้แต่งบทความ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่อุดตันที่มีภาวะช็อค เกสร บัวคำโคก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลปากช่องนานา
แก้ไขเป็น เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่อุดตันที่มีภาวะช็อค เกษร บัวคำโคก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลปากช่องนานา

การแก้ไขนี้ไม่มีผลต่อเนื้อหาของบทความ

กองบรรณาธิการต้องขออภัยในความผิดพลาด

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads