ผู้นำและการจัดการทางการพยาบาลยุคใหม่

  • Picha Konkanghana faculty of nursing RBRU
คำสำคัญ: ภาวะผู้นำ, การจัดการทางการพยาบาล, สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ

บทคัดย่อ

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญจำเป็นด้านการมีภาวะผู้นำและสมรรถนะการจัดการของผู้นำทางการพยาบาลในยุคใหม่ที่จำเป็นต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงบริบทต่าง ๆ ของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ เช่น โควิด-19 ที่ทำให้พลเมืองโลกล้มหายตายจากเป็นจำนวนมาก ผู้บริหาร ผู้นำ ผู้จัดการทางการพยาบาลจึงต้องมีคุณสมบัติใน 5 มิติ คือ (1) คุณสมบัติทั่วไปที่ประกอบด้วยอายุ ประสบการณ์ ตำแหน่งในการทำงาน มนุษยสัมพันธ์ (2) ความรู้ (3) ความสามารถในการปฏิบัติงาน (4) ทัศนคติของผู้นำทางการพยาบาล (5) ทักษะ ความเชี่ยวชาญความชำนาญพิเศษ นอกจากนี้ควรมีสมรรถนะที่เอื้อต่อการบริหารจัดการที่ดี 6 ปัจจัย ประกอบด้วย (1) การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย (2) ด้านมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร (3) ด้านการนิเทศ (4) ด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (5) ด้านความเป็นนักวิชาการเชิงคลินิก (6) ด้านการควบคุม รักษาคุณภาพและจริยธรรม หากผู้นำทางการพยาบาลมีคุณสมบัติและสมรรถนะดังกล่าวครบถ้วนจะนำพาสู่การให้บริการพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ อันเป็นผลให้เกิดองค์กรพยาบาลและองค์การสุขภาพที่ดียั่งยืนต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

ประวัติผู้แต่ง

Picha Konkanghana, faculty of nursing RBRU

Department of Adult and Gerontology Nursing, Faculty of Nursing, RBRU, Chanthaburi.Thailand

เผยแพร่แล้ว
2021-08-31
การอ้างอิงบทความ
1.
Konkanghana P. ผู้นำและการจัดการทางการพยาบาลยุคใหม่. Singburi Hosp J [ินเทอร์เน็ต]. 31 สิงหาคม 2021 [อ้างถึง 27 พฤศจิกายน 2021];30(1):15 -23. vailable at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/shj/article/view/248936
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ