ความแม่นยำในการรายงานผลอัลตร้าซาวด์เต้านมแบบไบแรดส์ในโรงพยาบาลสิงห์บุรี

  • ลลิตศา วรรธนะศักดิ์ แผนกรังสีวิทยา โรงพยาบาลสิงห์บุรี
คำสำคัญ: อัลตร้าซาวด์เต้านม, ไบแรดส์, มะเร็งเต้านม

บทคัดย่อ

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งในผู้หญิงไทยและทั่วโลก การรายงานผลการตรวจทางรังสีวิทยาแบบไบแรดส์พัฒนาขึ้นโดย American College of Radiology เพื่อเป็นมาตรฐานในการสื่อสารระหว่างรังสีแพทย์และแพทย์ผู้ส่งตรวจให้เข้าใจตรงกัน การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การรายงานผลการตรวจอัลตร้าซาวด์เต้านมแบบไบแรดส์ในโรงพยาบาลสิงห์บุรีเปรียบเทียบกับผลทางพยาธิวิทยาว่ามีความแม่นยำเพียงใด โดยศึกษาย้อนหลังจากผลอัลตร้าซาวด์เต้านมเทียบกับผลพยาธิวิทยาในโรงพยาบาลสิงห์บุรี ช่วงปี พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ. 2562  ในจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 341 ราย พบผู้ที่มีทั้งผลการรายงานแบบไบแรดส์และผลพยาธิวิทยาทั้งสิ้น 32 ราย ผลพยาธิวิทยาเป็นมะเร็งร้อยละ 34.38, ไม่ใช่มะเร็งร้อยละ 65.63, ไบแรดส์ 0-2 ไม่มีการส่งตรวจทางพยาธิวิทยา, ไบแรดส์ 3 และ 4A ไม่พบผลพยาธิวิทยาที่เป็นมะเร็ง, ไบแรดส์ 4B พบมะเร็งร้อยละ 16.67,  ไบแรดส์ 4C พบมะเร็งร้อยละ 54.55 และไบแรดส์ 5 พบมะเร็งร้อยละ 100 , ค่าพยากรณ์บวกร้อยละ 28 ในไบแรดส์ 4 และ ค่าพยากรณ์บวกร้อยละ 100 ในระดับไบแรดส์ 5  สรุปผลการวิจัยพบว่าการรายงานผลแบบไบแรดส์ด้วยวิธีการตรวจอัลตราซาวด์ในโรงพยาบาลสิงห์บุรี มีอัตราการตรวจพบผลพยาธิวิทยาเป็นมะเร็งและค่าพยากรณ์บวกในระดับไบแรดส์ 3-5 สอดคล้องกับค่าความน่าจะเป็นของมะเร็งตามคำแนะนำของ ACR

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

1. Pournamdar Z, Salehiniya H. (2016) Incidence and mortality and epidemiology of breast cancer in the world, Asian Pacific journal of cancer prevention (APJCP) 2016; 17(S3), 43-6. doi:10.7314/apjcp.2016.17.s3.43.
2. Imsmran W, Pattatang A, Supaattagorn P, Chiawiriyabunya I, Namthaisong K, Wongsena M Cancer in Thailand Vol.IX, 2013-2015, 2018, p.9.
3. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, ทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล ปี 2560, Hospital-based cencer registry annual report 2017: พรทรัพย์การพิมพ์ 2018, p. 2-3.
4. American College of Radiology (ACR) Breast Imaging Reporting and Data System Atlas (ACR BI-RADS® Atlas 2013 Fifth edition).
5. Ellen B. Mendelson, Wendie A. Berg, and Christopher R. B. Merritt. Toward a Standardized Breast Ultrasound Lexicon, BI-RADS: Ultrasound, Seminars in Roentgenology, Vol XXXVI, No 3 July 2001: p. 217-25.
6. กัลยา วานิชย์บัญชา. การวิเคราะห์สถิติ: สถิติสําหรับการบริหารและวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: 2545, หน้า 182.
7. H Hille , M Vetter, B J HackelöerThe accuracy of BI-RADS classification of breast ultrasound as a first-line imaging method, , Ultraschall Med. 2012 Apr;33(2):p.160-3. doi: 10.1055/s-0031-1281667.
8. J Heinig, R Witteler, R Schmitz, L Kiesel, J Steinhard Accuracy of classification of breast ultrasound findings based on criteria used for BI-RADS Ultrasound Obstet Gynecol. 2008 Sep;32(4):573-8. doi: 10.1002/uog.5191.
9. เพ็ญนภา เตชาเสถียรและคณะ, การตรวจมะเร็งเต้านมในผู้ป่วยที่รายงานผล Breast imaging reporting and data system ( BI-RADS) category 4 และ 5 ด้วยวิธีตรวจแมมโมแกรมร่วมกับอัลตราซาวด์, วารสารการแพทย์ โรงพยาบาลศีรษะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 2555: 27: 1: p. 11-22.
10. ภูวสิษฏ์ ตรีจักรสังข์ และคณะ, ค่าวิเคราะห์ของการรายงานผลแบบไบแรดส์ ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์, สงขลานครินทร์เวชสาร ปีที่ 29 ฉบับที่ 4 กค-สค 2554 ( Songkla Med J Vol.29 No.4 Jul-Aug 2011): p.155-61.
11. Chae Jung Park et al. Reliability of Breast Ultrasound BI-RADS Final Assessment in Mammographically Negative Patients with Nipple Discharge and Radiologic Predictors of Malignancy, J Breast Cancer. 2016 Sep; 19(3): p.308–15.
เผยแพร่แล้ว
2021-08-31
การอ้างอิงบทความ
1.
วรรธนะศักดิ์ล. ความแม่นยำในการรายงานผลอัลตร้าซาวด์เต้านมแบบไบแรดส์ในโรงพยาบาลสิงห์บุรี. Singburi Hosp J [ินเทอร์เน็ต]. 31 สิงหาคม 2021 [อ้างถึง 27 พฤศจิกายน 2021];30(1):36 -49. vailable at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/shj/article/view/248709
ประเภทบทความ
บทความวิจัย