การสอนกลับ และการใช้แผนภูมิรูปภาพที่มีความละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรม: แนวคิดการส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพสำหรับหญิงที่เป็นเบาหวานระยะตั้งครรภ์

ผู้แต่ง

  • บุญสืบ โสโสม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
  • รัชนี พจนา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

คำสำคัญ:

เบาหวานระยะตั้งครรภ์, ความรอบรู้ทางสุขภาพ, ความละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรม, การสอนกลับ, แผนภูมิรูปภาพ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันอัตราความชุกของหญิงที่เป็นเบาหวานระยะตั้งครรภ์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งผู้รับบริการสุขภาพมาจากวัฒนธรรมที่หลากหลาย ส่งผลกระทบต่อการให้ความรู้ทางสุขภาพเพื่อให้หญิงที่เป็นเบาหวานระยะตั้งครรภ์เข้าใจ และนำความรู้ทางสุขภาพไปใช้ประโยชน์ มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่พบว่าการสอนกลับและการใช้แผนภูมิรูปภาพที่มีความละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรมสามารถช่วยเพิ่มความรอบรู้ทางสุขภาพให้กับหญิงที่เป็นเบาหวานระยะตั้งครรภ์เพื่อให้นำความรู้ที่ได้รับการสอนไปใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และจัดการสุขภาพของตนเองได้ ดังนั้นบทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ อธิบายแนวคิดของการมีความละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรมที่นำไปใช้บูรณากับแนวคิดความรอบรู้ทางสุขภาพ ด้วยวิธีการสอนกลับ ตัวอย่างการใช้แผนภูมิรูปภาพ พร้อมกับยกตัวอย่างแนวทางการประเมินภาวะสุขภาพ เทคนิคการสอนกลับ และการใช้แผนภูมิรูปภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Asemi, Z., Samimi, M., Tabassi, Z., & Esmaillzadeh, A. (2014). The Effect of DASH Diet on Pregnancy Outcomes in Gestational Diabetes: a Randomized Controlled Clinical Trial. European Journal of Clinical Nutrition, (2014), 68(4), 490-495.

Brock, M. J., Fowler, L. B., Freeman, J. B., Richardson, D. C., & Barnes, L. J. (2019). Cultural Immersion in the Education of Healthcare Professionals: a Systematic Review. Journal of Educational Evaluation for Health Professions, 16(4), 1-8.

Craemer, K. A., Sampene, E., Safda, N., Antony, K. M., & Wautlet, C. K. (2019). Nutrition and Exercise Strategies to Prevent Excessive Pregnancy Weight Gain: A Meta-analysis. American Journal of Perinatology Report, 9(1), e92–e120.

Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey et al, (2018). Williams Obstetrics. 25th New York: McGraw Hill.

Department of Health, Ministry of Public Health. (2018). Strategies of Teach Back. Retrieved April 3, 2020 from https://multimedia.anamai.moph.go.th/associates/teach-back-technique/ (in Thai)

Diabetes Association Thailand. (2017). Clinical Practice Guideline for Diabetes. Retrieved April 3, 2020 from https://www.dmthai.org/attachments/article/443/guideline-diabetes-care-2017.pdf. (in Thai)

Fred, S. (2011). A Picture's Worth a Thousand Words. Retrieved April 3, 2020 from https://freakonomics.com/2011/07/14/a-pictures-worth-a-thousand-words/

Handtke, O., Schilgen, B., & Mösko, M. (2019). Culturally Competent Healthcare - A Scoping Review of Strategies Implemented in Healthcare Organizations and a Model of Culturally Competent Healthcare Provision. Retrieved November 3, 2020 from https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31361783/

Health Education Division, Department of Health Service Support. (2017). Guideline for Implementing the Health Education and Health Behaviors in 2018 Year Budgeting: The Promoting Health Literacy and Health Behavior. Nontaburi: Health Education Division, Ministry of Public Health. (in Thai)

International Diabetes Federation. (2020). Gestational Diabetes. Retrieved April 3, 2020 from https://www.idf.org/our-activities/care-prevention/gdm

Lopez-Minguez, J., Gómez-Abellá, P., Garaulet, M. (2019). Timing of Breakfast, Lunch, and Dinner. Effects on Obesity and Metabolic Risk. Nutrients, 11(11), 1-15.

Lor, M., Crook, N. & Tluczek, A. (2016). A Proposed Model of Person-, Family-, and Culture-Centered Nursing Care. Nursing Outlook, 64(4), 352-366.

Markovic, T. P., Muirhead, R., Overs, S., Ross, G. P., Louie J. C. Y., Kizirian, et al. (2016). Randomized Controlled Trial Investigating the Effects of a Low– Glycemic Index Diet on Pregnancy Outcomes in Women at High Risk of Gestational Diabetes Mellitus: The GI Baby 3 Study. Diabetes Care, 39(1), 31 38.

Natbeam, D. (2000). Health Literacy as a Public Health Goal: a Challenge for Contemporary Health Education and Communication Strategies into 21st Century. Health Promotion International, 15(3), 259 – 267.

Park, J. & Zuniga, J. (2016). Effectiveness of Using Picture-Based Health Education for People with Low Health Literacy: An Integrative Review. Cogent Medicine, 3(1), 1-14.

Pirdehghan, A., Eslahchi, M., Esna-Ashari, F., & Borzouei, S. (2020). Health Literacy and Diabetes Control in Pregnant Women. Journal of Family Medicine and Primary Care, 9(2), 1048-1052.

Peter, D., Robinso, P., Jordan, M. Lawrence, S. Casey, K., & Salas-Lopez, D. (2015) Reducing Readmissions Using Teach-Back: Enhancing Patient and Family Education. Journal of Nursing Administration, 45(1), 35-42.

Porter, K., Chen, Y., Estabrook, P., Noel, L., Bailey, A., & Zoellner, J. (2016) Using Teach-Back to Understand Participant Behavioral Self-Monitoring Skills across Health Literacy Leveland Behavioral Condition. Journal of Nutrition Education and Behavior, 48(1), 20-26.

Rosa, B. W. (2018). Transcultural Holism: A Global Literacy for Health and Healing. Beginning (American Holistic Nurses Association), 38(2), 12-16.

Sankar, V., Krishna, R., Reddy, V. K., Mahendiran, N. M., Hussain, S., & Parthasarathy, R. (2015). Role of Pictograms in Educating Diabetic Patients about Medication Use and Life Style Modifications. Indian Journal of Pharmacy Practice, 8(3), 102-112.

Sletvold, H., Sagmo, L. A. B., & Torheim, E. A. (2019). Impact of Pictograms on Medication Adherence: A Systematic Literature Review. Patient Education and Counseling. Retrieved April 3, 2020 from https://doi.org/10.1016/j.pec.2019.12.018

Spinillo. (2012) Graphic and Cultural Aspects of Pictograms: An Information Ergonomics Viewpoint. Retrieved April 3, 2020 from DOI: 10.3233/WOR-2012-0615-3398

Sosome, B., Puengcharoen, P., Punsumreang, T., Kanhadilok, K., Prasertsri, R., & Gojuntak, R. (2019). Development of Health Literate Organization in Antenatal Care Clinic: The Positive Outcomes and Communication to Promote Health Literacy. The Southern College Network Journal of Nursing and Public, 6(Spacial6), 116-128. (in Thai)

Suntorn, R., & Panichkul, P. (2015). Prevalence of Gestational Diabetes Mellitus Detected by International Association of the Diabetes and Pregnancy Study Groups (IADPSG) Criteria In Phramongkutklao Hospital. Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology, 23(3), 144-150.

Suwannaka, Y., & Sosome, B. (2017). Cultural Competence: the Challenging of Thai Nursing Education. Journal of Health Science, 26(3) 961-970. (in Thai)

Yee, L. M., Niznik, C. M. & Simon, M. A. (2016). Examining the Role of Health Literacy in Optimizing the Care of Pregnant Women with Diabetes. American Journal of Perinatology, 33(13), 1242-1249.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-02-04