การนำผู้อื่นแบบมุ่งเน้นค่านิยมหลักและการถ่ายทอดค่านิยมหลักสู่การปฏิบัติ ของหัวหน้าหอผู้ป่วย ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกรุงเทพในเครือดุสิตเวชการ ภาคใต้

ผู้แต่ง

  • ศริณยา ลุนพงษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
  • นงนุช บุญยัง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำสำคัญ:

ค่านิยมหลัก, การถ่ายทอดค่านิยมหลักหัวหน้าหอผู้ป่วย, การนำผู้อื่นแบบมุ่งเน้นค่านิยมหลัก

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงบรรยายแบบหาความสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการนำผู้อื่นแบบมุ่งเน้นค่านิยมหลัก การถ่ายทอดค่านิยมหลักสู่การปฏิบัติ การถ่ายทอดค่านิยมหลักสู่การปฏิบัติจำแนกตามค่านิยมหลัก และ หาความสัมพันธ์ระหว่างการนำผู้อื่นแบบมุ่งเน้นค่านิยมหลักกับการถ่ายทอดค่านิยมหลักสู่การปฏิบัติของหัวหน้าหอผู้ป่วย กลุ่มตัวอย่างคือพยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพในเครือดุสิตเวชการภาคใต้ กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 202 คน สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ด้วยการหาค่า CVI ได้เท่ากับ .93 ตรวจสอบความเที่ยงแบบสอบถามการนำผู้อื่นแบบมุ่งเน้นค่านิยมหลัก และ การถ่ายทอดค่านิยมหลักสู่การปฏิบัติ โดยการหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่าของครอนบาค ได้เท่ากับ .95 และ .80 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความสัมพันธ์ใช้สถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า

1. ระดับการนำผู้อื่นแบบมุ่งเน้นค่านิยมหลักโดยรวมอยู่ในระดับสูง (M=4.14, SD=0.6)

2. ระดับการถ่ายทอดค่านิยมหลักสู่การปฏิบัติของโดยรวมอยู่ในระดับมาก (M=4.05, SD=0.56)    เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านการกำหนดคำจำกัดความและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (M=4.08, SD=0.55)

3. ระดับการให้ความสำคัญและการสร้างแรงบันดาลใจมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (M=4.00, SD=0.58) การถ่ายทอดค่านิยมหลักสู่การปฏิบัติจำแนกตามค่านิยมหลักโดยรวมอยู่ในระดับมาก (M=4.05, SD=0.55) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากโดยด้านจรรยาบรรณธำรงไว้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (M=4.07, SD=0.55) เข้าใจความรู้สึกและความต้องการของผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (M=4.01, SD=0.57)

4. ความสัมพันธ์ระหว่างการนำผู้อื่นแบบมุ่งเน้นค่านิยมหลักกับการถ่ายทอดค่านิยมหลักสู่การปฏิบัติของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลกรุงเทพเครือดุสิตเวชการ ภาคใต้ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง (r =0.80, p<0.001)

ผลการศึกษานี้ยืนยันว่าการนำที่ยึดมั่นในค่านิยมหลักทำให้ผู้นำมีแนวทางที่ชัดเจนในการด้านถ่ายทอดค่านิยมหลักสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นที่ประจักษ์ซึ่งผู้ปฏิบัติงานรับรู้ได้ ทำให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติตามค่านิยมหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arbabisarjou, A., Foroghameri, G., Sarani, H., Mahmoudi, N., & Bahrampour, A. (2016). Assessment of Head Nurses’ Professional Skills from Head Nurses’ Perspective. International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJBR), 7(5), 1836-1840.

Badri, S., & Mohammad, H. Y. (2011). Value Based Leadership Paradigm. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 3703-3707. doi: 10.1016/j.sbspro.2011.04.359

Bankok Dusit Medical Services. (2015). Annual Report. Chindawatana, P. (Ed.). Retrieved from https://bdmsth.listedcompany.com/misc/CSR/20160321-bdms-csrreport2015-th

Benner, P. (1984). Form Novice to Expert: Excellence and Power in Clinical Nursing Practice. Menlo Park, CA: Addison-Wesley.

Byrtek, G. J., & Dickerson, M. (2013). Actualizing Organizational Core Values: Putting Theory Into Practice. Business Management Dynamics, 3(2), 7-25.

Chongvisal, R. (2007). Human Relations: Human Behavior in Organizations. Bangkok: Kasetsart University Press.

Chomsri, D., Jullamate, P., & Krajaiklang, N. (2018). Factors Related to the Level of Organizational Engagement of Nursing Faculty Members Towards Their Institution, Burapha University. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 5(1), 268-280.

Curtis, E. A., de Vries, J., & Sheerin, F. K. (2011). Developing Leadership in Nursing: Exploring Core Factors. British Journal of Nursing, 20(5), 306-309.

Dallas, C. J. (2015). Empathy: The Power for Developing Nursing Profession. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 25(2), 13-24.

Dubrin, A. J. (2013). Fundamentals of Organizational Behavior : An Applied Perspective. USA: Elsevier.

Fongprae, P. (2016). Factors Affecting the Development of Organizations to Become High Performance Organizations Case study: United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited. A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement for the Masters of Business Administration; MBA, Global Business Management, Burapha University University. (in Thai).

Frost, J. (2014). Values Based Leadership. Industrial and Commercial Training, 46(3), 124-129. doi.org/10.1108/ICT-10-2013-0073

Great Place to Work. (2014). Organisational Values. Are They Worth the Bother. Retrieved from http://www.greatplacetowork.co.uk/publications-and-events/publications-a-research/863-organisational-values-are-they-worth-the-bother

Healthcare Accreditation Institute. (2008). Hospital Standards and Health Services for the 60th Anniversary of the Commemoration of His Majesty the King's Accession to the Throne. Nontaburi: Deewan book.

Hinkle, D. E. (1998). Applied Statistics for the Behavioral Sciences. Boston: Houghton Mifflin.

Kaseng, K., Boonyoung, N., & Apichato, A. (2008). Development of Nurses’ Core Competencies by Head nurses in General Hospitals, Southern Thailand. Songklanagarind Medical Journal, 26(3), 253-259.

Kraemer, H. M. J., Jr. (2011). The four Principles of ValuesBbased Leadership from Values to Action. Retrieved from https://play.google.com/books/reader?id=kQyM2L5U6ZkC&pg =GBS.PP1

Nursing Association of Thailand. (2003). Nursing Ethics: Year 2003. Nakhonpathom: ASEAN Institute for Health Development Mahidol University.

Nursing Division Ministry of Public Health. (2018). Roles of Professional Nurses. Atthachawat, A. Sathirangkun, T. Likitlacha, N & Paisanpanichkul, A. (Ed.). Pratum Thani: Suetawan Publishing. (in Thai)

Nursing Organization Wachirabarami Hospital. (2018). Announcement of Nursing Group Policy No. 2/2018 on Behavior Development Based on Values MOPH NURSES. Retrieved from http://wachira.ppho.go.th/web_ wachira/knowledge_file/20171219114205_16

Phutachote, N. (2013). Organizational Behavior. Bangkok: v Print. (in Thai)

Pipatphokakul, P. (2010). Service Excellence: Service Culture. Nonthaburi: Amarin Printing & Publishing Public. (in Thai)

Punthawornwong, S., Boonyoung, N., & Tongsook, P. (2015). Head Nurses’ Shared Vision and Adoption Process of Vision for Implementation of Registered Nurses as Perceived by Registered Nurses in General Hospitals, Southern Thailand. Songklanagarind Journal of Nursing, 35(3), 141-156

Rattikarnsuka, J., & Oumtanee, A. (2014). Nursing Management of Head Nurses Receiving the Outstanding Award. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 15(2), 179-186.

Rhoades, L., & Eisenberger, R. (2002). Perceived Organizational Support: A Review of the Literature. Journal of Applied Psychology, 87(4), 698-714. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1037/0021-9010.87.4.698

Satyendra, D. (2015). Importance of Leadership for Organizational Excellence. Retrived from http://ispatguru.com/importance-of-leadership-for-organizational-excellence/

Shatalebi, B., & Yarmohammadian, M. H. (2011). Value Based Leadership Paradigm. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 15, 3703-3707. doi:10.1016/j.sbspro.2011.04.359

Srisatidnarakul, B. (2010). Methodology in Nursing Research. Bangkok: U&I media.

Tangkittithavorn, K. (2016). National Forum Human Resources for Health 2017. How to integrate Core Value: MOPH to Create organizational culture. Retrieved from http://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/202%20How%20to%20integrate

Umaporn, P., Udom, L., Somchart, T., & Sukhontha, K. (2012). An Empowerment of Work Influencing the Job Competency of Registered Nurses, a Private Hospital, Bangkok Metropolis. Journal of Public Health, 42(2), 92-102.

Yamane, T. (1973). Statistics: an Introduction Analysis: Harper & Row.

Zydziunaite, V. (2018). Leadership Values and Values Based Leadership: What is the Main Focus?. Applied Research In Health And Social Sciences: Interface And Interaction, 15(1), 43-58.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-09-15