กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การนำผู้อื่นแบบมุ่งเน้นค่านิยมหลักและการถ่ายทอดค่านิยมหลักสู่การปฏิบัติ ของหัวหน้าหอผู้ป่วย ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกรุงเทพในเครือดุสิตเวชการ ภาคใต้ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy