พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่มีภาวะติดบ้าน :กรณีศึกษาจังหวัดยะลา

  • นิรัชรา ลิลละฮ์กุล นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ปฏิบัติงานวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
  • ปัทมา สุพรรณกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คำสำคัญ: พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ, ผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิม, ผู้สูงอายุที่มีภาวะติดบ้าน

บทคัดย่อ

การศึกษาเชิงคุณภาพนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะติดบ้าน ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย สิงหาคม 2561- ธันวาคม 2561 ผู้ให้ข้อมูลคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนดจาก 3 อำเภอในจังหวัดยะลา โดยแบ่งผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่มีภาวะติดบ้านจำนวน 14 คน 2) ผู้ดูแลหลักผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่มีภาวะติดบ้านจำนวน 14 คน 3) กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ/เจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพ จำนวน 44 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักการวิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic Analysis) ผลการวิจัยพบว่า

1. พฤติกรรมของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่มีภาวะติดบ้านใน 3 ลักษณะคือ 1) รับประทานเป็นหม้อ รับประทานพร้อมกัน ไม่แยกรสชาติ 2) ออกกำลังกายบ้าง ไม่ออกกำลังกายบ้าง ทุกอย่างถูกกำหนดมา 3) ศรัทธาทุกเมื่อเพื่อโลกหน้า

2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่มีภาวะติดบ้าน มี 4 ปัจจัย ดังต่อไปนี้ 1) การรับรู้ของผู้สูงอายุเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ 2) ผู้ดูแลหลักของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่มีภาวะติดบ้าน 3) สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอายุชาวไทยมุสลิมที่มีภาวะติดบ้าน 4) ความเชื่อ หลักศาสนา และวิถีทางวัฒนธรรม

บุคลากรสุขภาพหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นแนวทางในดำเนินการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่มีภาวะติดบ้าน เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีทางวัฒนธรรมของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่มีภาวะติดบ้าน และเป็นข้อมูลพื้นฐานการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Amirzadeh Iranagh, J., Abdul-Rahman, H., & Ameneh-Motalebi, S. (2016). Health Blief Model-Based Intervention to Improve Nutritional Behavior among Elderly Women. Nutr Res Pract, 10(3), 352-358.

Chayovan, N. (2015). Vulnerable Elderly in Thailand. Journal of Demography, 21, 1-23. (in Thai)

Gray, R., & Thapsuwan, S. (2014). Factors Affecting on Stress of Caregivers to Older Persons. Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities, 20(1), 203-224.

Healthy Aging and the Environment: A Pocket Guide. (2019). A Project of the Collaborative on Health and the Environment (CHE). Retrieved January 20, 2019. From www.healthan denvironment.org.

Je Arong, A. (2019). World Barsak. Retrieved January 20, 2019. From http://openaccess. hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/677/db7c0e92-db07-4ad8-84c1-4a22f00bb3bc.pdf?sequence=1

Komjakraphan, P. (2013). Family and Health Promoting Behavior of the Elders. Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities, 19(3), 231-253. (in Thai)

Kongwattana, S. (2007). Heath Status Factors of the Elderly in Changwat Pattani: Case Study of Tambon Piyamumung, Amphoe Yaring, Changwat Pattani. Prince of Songkla University, Pattani Campus.

Koonnarong, O., Thaniwatananont, P., & Kitrungrote, L. (2012). Caregiving Preparedness, Family Relationships and Role Strain among Caregivers of Muslim Stroke Patients. Princcss of Naradhiwas University Journal, 4(1), 14-27. (in Thai)

Lillahkul, N., & Supanakul, P. (2018). Way of Life of Muslim People in Thailand’s Southern Provinces, and Health Promoting Lifestyle. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 5(2), 302-312. (in Thai)

Ministry of Social Development and Human Security. (2016). ASEAN Elderly Population. Retrieved October 22, 2017, from https://www.msociety.go.th/article_attach/ 17404/19808.pdf.

Nawnpenyai, P. (2018). HR Update: Million Generation Population. OCSC E-Journal, 60(4), 2-4.

Nima, Y., & Hasuwannakit, S (2008). Medical and Patient Care That is Consistent with the Muslim way. Songkla: Health Systems Research Institute.

Niyo, M. (2006). Muslim Lifestyle. Bangkok: In Institute of Islamic Studies.

Pattaradech, C. (2016). Predictors of Exercise Behavior among Older Adults in Songkhla Province. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 3(2), 17-38. (in Thai)

Pender, N. J., Murdaugh, C. L., & Parson, M. A. (2006). Health Promotion in Nursing Practice. 4th ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentia Hall.

Phalasuek, R., & Thanomchayathawatch, B. (2017). A Family Model for Older People Care. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 4(3), 135-150. (in Thai)

Prachuamoh, W. (2014). Health Promotion and International Year on the Elderly in 1999. Retrieved October 22, 2017, from new-release/detail/5535.

Prakobchan, S., Srimanta, S., Boonsu S., & Maleelai, K. (n.d.). Factors Related to Health Promotion Behaviors Among Elderly in Tambon That, Warinchumrab District, Ubon Ratchathani Province. The 12th Mahasarakham University Research Conference, 543-552. (in Thai)

Prathumsin, W., Wanprasert, C., Piemmongkol, S., Jitphusa, M., & Tongtha, P. (1986). Food Habits of Population in Southern Thailand. Prince of Songkla University, Pattani Campus. Retrieved Febuary 22, 2019. From https://soreda.oas.psu.ac.th/ showdetail.php? research_id=128

Sihapark, S., Chuengsatiansup, K., & Tengrang, K. (2013). Research Report the Impact and Burden of Long-Term Care for the Elderly Under Thai Culture. Retrieved January 5, 2017. from https://www.hsri.or.th/researcher/research/. (in Thai)

Skulpunyawat, S. (2014). Health Promotion Behaviors of Muslim Elders in case of Okarak District Nakornnayork Province. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 15(3), 353-360.

Tawa, N., & Chaiwisit, P. (2016). The Environmental Management and Housing for the Elderly in Muang District, Nakhon Si Thammarat. Apheit Journals, 5(1), 31-39. (in Thai)

Thammikbawon, S. (n.d.). The Theory of Health Promotion of Panders. Retrieved October 22, 2017 From http://www.nurse.ubu.ac.th/sub/knowledgedetail/PD.pdf.

Thanakwang, K, Kespichayawattana, J., & Jitpanya, C. (2010). Factors Related to Health Promoting Behaviors Among Older Adults: A Meta-Analysis. Journal of Nursing Science, 28(3), 60-68. (in Thai)

Vanaleesin, S., & Mamah, P. (2015). Self-Care of Nurse Based on Islamic Scripture. Thai Journal Online, 29(2), 1-11. (in Thai)

World Health Organization. (2017). Aging USA. Retrieved November 10, 2016 from http://www.who.int/topics/ageing/en/.

Yeerae, N. (2010). Promoting Islamic Exercise In Pattani Housewives Group. Master of Science Health System Research and Development. Prine of Songkla University. (in Thai)

Yosef, A. (2008). Health Beliefs, Practice, and Priorities for Health Care of Arab Muslims in the United States: Implications for Nursing Care. Journal of Transcultural Nursing, 19(3), 284-291.

เผยแพร่แล้ว
2020-05-29