วารสารแพทย์นาวีจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านการแพทย์ การพยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพ และเวชศาสตร์ทางทะเล บทความที่ตีพิมพ์ ประกอบด้วย บทความวิจัย บทความวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ รายงานผู้ป่วย และ บทความพิเศษ  โดยในแต่ละฉบับจะมีบทความวิจัยและบทความวิชาการ ประมาณ 15-16 เรื่อง และ บทความพิเศษ 1 เรื่อง จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ มกราคม - เมษายน พฤษภาคม - สิงหาคม และกันยายน - ธันวาคม

ปัจจุบันวารสารแพทย์นาวี ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ คือ
1. รูปแบบตีพิมพ์ (Print) เริ่มจัดทำตั้งแต่ พ.ศ. 2546 มีเลข ISSN คือ ISSN 0125-6971 (Print)
2. รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) เริ่มจัดทำตั้งแต่ พ.ศ. 2561 ในฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม มีเลข ISSN คือ ISSN 2672-9555 (Online)

Vol. 47 No. 2 (2020): พฤษภาคม - สิงหาคม 2563

Published: 2020-08-14

Editorial

Wannaporn Thongsangchan

II

Effects of a School-Based Overweight Control Program on Primary School Students in Nonthaburi Province

Napaphen Jantacumma, Sumatchara Manachevakul, Aree Cheevakasemsook, Pattaya Kaewsan, Pornnisa Sanboonsong

301-316

Develop Multifactorial of 10 P’s Principle of Fall Prevention Guidelines in the Older People in Community

Panwarada Suwan, Napathtron Kanthanaphat, Jutharat Soawaphan, Supreeda Intarasongkor, Anchalee Uonkeaw, Supaphak Hankla

414-431

Clinical Practice Guideline of Jellyfish Envenomation, especially Box Jellyfish Envenomation

Lakkana Thaikruea, Potjaman Siriarayaporn, Monaiya Pruedthiphap, Thanasawat Chaiyakul, Winai Wananukul, Satariya Trakulsrichai, Sahaphume Srisuma, Nuankanya Sathirapongsasuti

518-524

View All Issues