Announcements

ประกาศเรื่องที่ 1

เรื่อง การส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารแพทย์นาวี

          ขอให้ผู้เขียนแนบเอกสาร ดังต่อไปนี้
          1. แบบฟอร์มส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ ถ้าเป็นนักศึกษาต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับรอง
          2. ไฟล์ต้นฉบับบทความ ที่จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft word 1 ไฟล์ และไฟล์ PDF 1 ไฟล์ โดยมีรูปแบบถูกต้องตามที่วารสารกำหนด
          3. ถ้าเป็นบทความวิจัย ขอให้แนบหลักฐานการได้รับอนุมัติจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (IRB) มาด้วย
          4. หลักฐานการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมด้วยระบบอักขราวิสุทธิ์หรือโปรแกรมอื่นที่เทียบเคียง  (ถ้ามี)

 

ประกาศเรื่องที่ 2

เรื่อง การส่งผลงานตีพิมพ์ซ้ำซ้อน

          บทความที่ส่งมาตีพิมพ์ในวารสารแพทย์นาวี หากกองบรรณาธิการตรวจพบว่าผู้เขียนส่งบทความตีพิมพ์ซ้ำซ้อนหรือบทความอยู่ในระหว่างเสนอขอตีพิมพ์ในวารสารอื่น บทความของท่านจะถูกถอดออกจากวารสารแพทย์นาวีและถูกยกเลิกใบตอบรับการตีพิมพ์ รวมทั้งกองบรรณาธิการจะรายงานการกระทำดังกล่าวไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน

ประกาศเรื่องที่ 3

เรื่อง ขอแจ้งยกเลิกการตีพิมพ์วารสารแบบรูปเล่ม

กองบรรณาธิการวารสารแพทย์นาวีขอแจ้งยกเลิกการตีพิมพ์วารสารแบบรูปเล่ม และยกเลิกการจัดส่งเล่มวารสาร โดยจะเผยแพร่วารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) เท่านั้น ทั้งนี้ตั้งแต่วารสารปีที่ 47 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ท่านสามารถค้นคว้าบทความ รวมถึงการดาวน์โหลดฉบับเต็มของวารสารและบทความต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่เว็บไซต์ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nmdjournal/

 

ประกาศเรื่องที่ 4

เรื่อง การเพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความ 3 ท่าน
         วารสารแพทย์นาวี ได้กำหนดผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความ เรื่องละ 2 ท่าน ซึ่งการส่งบทความเข้ารับการพิจารณาตามปกติจะไม่มีการเรียกเก็บค่าตีพิมพ์บทความ ยกเว้น ผู้เขียนมีความต้องการขอเพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3 ผู้เขียนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย จำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3
         หากผู้เขียนต้องการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความ จำนวน 3 ท่าน ขอให้ระบุไว้ในแบบฟอร์มส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ ไม่รับแจ้งด้วยวาจา