วารสารแพทย์นาวีจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านการแพทย์ การพยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพ และเวชศาสตร์ทางทะเล บทความที่ตีพิมพ์ ประกอบด้วย บทความวิจัย บทความวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ รายงานผู้ป่วย และ บทความพิเศษ  โดยในแต่ละฉบับจะมีบทความวิจัยและบทความวิชาการ ประมาณ 15-16 เรื่อง และ บทความพิเศษ 1 เรื่อง จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ มกราคม - เมษายน พฤษภาคม - สิงหาคม และกันยายน - ธันวาคม

ปัจจุบันวารสารแพทย์นาวี ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ คือ
1. รูปแบบตีพิมพ์ (Print) เริ่มจัดทำตั้งแต่ พ.ศ. 2546 มีเลข ISSN คือ ISSN 0125-6971 (Print)
2. รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) เริ่มจัดทำตั้งแต่ พ.ศ. 2566 ในฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม มีเลข ISSN คือ ISSN  2985-1815  (Online)

Vol. 51 No. 1 (2024): January - April 2024

Published: 2024-04-17

Editorial

Wannaporn Thongsangchan

I I

Factors Influencing Activities of Daily Living in Patients with Acute Ischemic Stroke: A Retrospective Study

Rojana Pakdeewongse, Chongjit Saneha, Sarunya Koositamongkol, Yongchai Nilanont

95-110

Factors Associated with Exercise Behaviors among Working-aged People Using Naval Medical Department Sport Field

Jiraphinya Tapchareon, Woraluk Suwanapong, Chanikan Chainaun, Thanyarat Maneechot, Nanaphat Jiraphattnapornsin, Waraporn Tonsawan, Supawadee Worauttanakul, Suchada Manadee

111-127

Factors Influencing Stroke Preventive Behaviors among the Risk Group of Royal Thai Navy Personnel

Somburanee Sriburom, Wipa Wiseso, Chutima Chantamit-O-Pas

141-155

The Study of Burnout Syndrome among Registered Nurses in one Hospital during COVID-19 Pandemic

Yuwadee Wongsaeng, Wanida Arayalert, Wipaporn Silsawang, Munchusa Noy-amphaeng

156-171

Opportunities and Challenges on the Integration between Thai Traditional Herbal Sauna and Medical Nutrition Therapy for People with Dyslipidemia

Alongkote Singhato, Narisa Rueangsri, Tepparit Samrit, Phannapat Piyaneeranat, Patsorn Worawattananutai, Kitiya Yangthaworn, Somjet Khongkhon

XXX-XXX

View All Issues

ประกาศเรื่องที่ 1

เรื่อง การส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารแพทย์นาวี

          ขอให้ผู้เขียนแนบเอกสาร ดังต่อไปนี้
          1. แบบฟอร์มส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ ถ้าเป็นนักศึกษาต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับรอง
          2. ไฟล์ต้นฉบับบทความ ที่จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft word 1 ไฟล์ และไฟล์ PDF 1 ไฟล์ โดยมีรูปแบบถูกต้องตามที่วารสารกำหนด
          3. ถ้าเป็นบทความวิจัย ขอให้แนบหลักฐานการได้รับอนุมัติจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (IRB) มาด้วย
          4. หลักฐานการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมด้วยระบบอักขราวิสุทธิ์หรือโปรแกรมอื่นที่เทียบเคียง  (ถ้ามี)

 

ประกาศเรื่องที่ 2

เรื่อง การส่งผลงานตีพิมพ์ซ้ำซ้อน

          บทความที่ส่งมาตีพิมพ์ในวารสารแพทย์นาวี หากกองบรรณาธิการตรวจพบว่าผู้เขียนส่งบทความตีพิมพ์ซ้ำซ้อนหรือบทความอยู่ในระหว่างเสนอขอตีพิมพ์ในวารสารอื่น บทความของท่านจะถูกถอดออกจากวารสารแพทย์นาวีและถูกยกเลิกใบตอบรับการตีพิมพ์ รวมทั้งกองบรรณาธิการจะรายงานการกระทำดังกล่าวไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน

ประกาศเรื่องที่ 3

เรื่อง ขอแจ้งยกเลิกการตีพิมพ์วารสารแบบรูปเล่ม

กองบรรณาธิการวารสารแพทย์นาวีขอแจ้งยกเลิกการตีพิมพ์วารสารแบบรูปเล่ม และยกเลิกการจัดส่งเล่มวารสาร โดยจะเผยแพร่วารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) เท่านั้น ทั้งนี้ตั้งแต่วารสารปีที่ 47 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ท่านสามารถค้นคว้าบทความ รวมถึงการดาวน์โหลดฉบับเต็มของวารสารและบทความต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่เว็บไซต์ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nmdjournal/

 

ประกาศเรื่องที่ 4

เรื่อง การเพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความ 3 ท่าน
         วารสารแพทย์นาวี ได้กำหนดผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความ เรื่องละ 2 ท่าน ซึ่งการส่งบทความเข้ารับการพิจารณาตามปกติจะไม่มีการเรียกเก็บค่าตีพิมพ์บทความ ยกเว้น ผู้เขียนมีความต้องการขอเพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3   ผู้เขียนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย จำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3
         หากผู้เขียนต้องการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความ จำนวน 3 ท่าน ขอให้ระบุไว้ในแบบฟอร์มส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ ไม่รับแจ้งด้วยวาจา