วารสารแพทย์นาวีจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านการแพทย์ การพยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพ และเวชศาสตร์ทางทะเล บทความที่ตีพิมพ์ ประกอบด้วย บทความวิจัย บทความวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ รายงานผู้ป่วย และ บทความพิเศษ  โดยในแต่ละฉบับจะมีบทความวิจัยและบทความวิชาการ ประมาณ 15-16 เรื่อง และ บทความพิเศษ 1 เรื่อง จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ มกราคม - เมษายน พฤษภาคม - สิงหาคม และกันยายน - ธันวาคม

ปัจจุบันวารสารแพทย์นาวี ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ คือ
1. รูปแบบตีพิมพ์ (Print) เริ่มจัดทำตั้งแต่ พ.ศ. 2546 มีเลข ISSN คือ ISSN 0125-6971 (Print)
2. รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) เริ่มจัดทำตั้งแต่ พ.ศ. 2566 ในฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม มีเลข ISSN คือ ISSN  2985-1815  (Online)

Vol. 50 No. 2 (2023): May - August 2023

Published: 2023-06-08

Editorial

Wannaporn Thongsangchan

II

Social Capital and Related Factors among Village Health Volunteers in Samutprakarn Province

Pokkapat Prasatkettkarn, Pornchai Sithisarankul, Jate Ratanachina

261-277

Effects of Stress Management Program on Stress Level and Coping Behaviors in Adolescent Pregnant Women

Kedwadee Kaewplung, Piyanun Limruangrong, Wanna Phahuwatanakorn, Nopporn Vongsirimas

278-294

Factors Related to Happiness in Learning among Naval Nurse Students

Naruemol Dangpiam, Artittaya Duangmanee, Norramon Pariwat, Pavinee Wihokhan, Wannaporn Leungsuwalai, Sasitorn Tanasing, Suchanat Malapun, Intiralux Angkakammool

360-377

The Development of Health Promotion Model for Dementia Prevention among the Elderly through Participation of Partnership Networks: A Case Study of Selected Community, Thonburi

Vacharaporn Choeisuwan, Kanoknuch Kumpak, Somjai Suppanam, Amornthip Na Bangchang, Chanutra Kerdmanee, Orrawan Klongtor, Suporanee Potisa, Yuwadee Wongsang, Wanalak Panngam

389-407

Occupational Inhalation Exposures Reported to Ramathibodi Poison Center

Sahaphume Srisuma, Juthathip Pathumarak, Achara Tongpoo, Panee Rittilert, Manutsanun Mayurapong, Chathaya Wongrathanadha

408-422

Caring for the Elderly in the next Normal Era: Perspectives of People in Semi-urban and Rural Community

Sakorn Intolo, Ratdawan Klungklang, Wittaya Wayo, Kunlayarat Kadsanit, Narong Kam-on

423-437

Diving-related Arterial Gas Embolism

Supang Tanglitanon, Thanasawat Chaiyakul

438-453

Effective Nasal Saline Irrigation Animation

Ayuporn Prasittivatechakool, Kajohnkiat Prasittivatechakool

466-478

View All Issues

ประกาศเรื่องที่ 1

เรื่อง การส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารแพทย์นาวี

          ขอให้ผู้เขียนแนบเอกสาร ดังต่อไปนี้
          1. แบบฟอร์มส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ ถ้าเป็นนักศึกษาต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับรอง
          2. ไฟล์ต้นฉบับบทความ ที่จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft word 1 ไฟล์ และไฟล์ PDF 1 ไฟล์ โดยมีรูปแบบถูกต้องตามที่วารสารกำหนด
          3. ถ้าเป็นบทความวิจัย ขอให้แนบหลักฐานการได้รับอนุมัติจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (IRB) มาด้วย
          4. หลักฐานการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมด้วยระบบอักขราวิสุทธิ์หรือโปรแกรมอื่นที่เทียบเคียง  (ถ้ามี)

 

ประกาศเรื่องที่ 2

เรื่อง การส่งผลงานตีพิมพ์ซ้ำซ้อน

          บทความที่ส่งมาตีพิมพ์ในวารสารแพทย์นาวี หากกองบรรณาธิการตรวจพบว่าผู้เขียนส่งบทความตีพิมพ์ซ้ำซ้อนหรือบทความอยู่ในระหว่างเสนอขอตีพิมพ์ในวารสารอื่น บทความของท่านจะถูกถอดออกจากวารสารแพทย์นาวีและถูกยกเลิกใบตอบรับการตีพิมพ์ รวมทั้งกองบรรณาธิการจะรายงานการกระทำดังกล่าวไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน

ประกาศเรื่องที่ 3

เรื่อง ขอแจ้งยกเลิกการตีพิมพ์วารสารแบบรูปเล่ม

กองบรรณาธิการวารสารแพทย์นาวีขอแจ้งยกเลิกการตีพิมพ์วารสารแบบรูปเล่ม และยกเลิกการจัดส่งเล่มวารสาร โดยจะเผยแพร่วารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) เท่านั้น ทั้งนี้ตั้งแต่วารสารปีที่ 47 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ท่านสามารถค้นคว้าบทความ รวมถึงการดาวน์โหลดฉบับเต็มของวารสารและบทความต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่เว็บไซต์ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nmdjournal/

 

ประกาศเรื่องที่ 4

เรื่อง การเพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความ 3 ท่าน
         วารสารแพทย์นาวี ได้กำหนดผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความ เรื่องละ 2 ท่าน ซึ่งการส่งบทความเข้ารับการพิจารณาตามปกติจะไม่มีการเรียกเก็บค่าตีพิมพ์บทความ ยกเว้น ผู้เขียนมีความต้องการขอเพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3   ผู้เขียนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย จำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3
         หากผู้เขียนต้องการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความ จำนวน 3 ท่าน ขอให้ระบุไว้ในแบบฟอร์มส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ ไม่รับแจ้งด้วยวาจา