Focus and Scope

วัตถุประสงค์

  1. เผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยทางการแพทย์ การพยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพ และเวชศาสตร์ทาง     ทะเล
  1. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ทางวิชาการระหว่างแพทย์ พยาบาล บุคลากรสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเวชศาสตร์ทางทะเล

บทความที่ตีพิมพ์ ประกอบด้วย บทความวิจัย บทความวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ รายงานผู้ป่วย และบทความพิเศษ

Language

ภาษาที่ใช้ตีพิมพ์ :   ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Peer Review Process

            บทความทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารแพทย์นาวี ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายนอกและภายในที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรมแพทย์ทหารเรือ อย่างน้อยบทความละ 2 ท่าน ด้วยวิธีการปิดบังชื่อผู้ประเมินและผู้เขียนบทความ (Double-blind peer review)

 

Publication Frequency

            กำหนดออกวารสารทุก 4 เดือน (ปีละ 3 ฉบับ)

            ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน

            ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม

            ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

อัตราค่าตีพิมพ์

            ตั้งแต่ พ.ศ.2557-ปัจจุบัน  วารสารแพทย์นาวียังไม่มีการเรียกเก็บค่าตีพิมพ์บทความ

Sources of Support

กรมแพทย์ทหารเรือ (Naval Medical Department, Royal Thai Navy)

Journal History

            วารสารแพทย์นาวี (Royal Thai Navy Medical Journal) เป็นวารสารของกรมแพทย์ทหารเรือที่ได้จัดทำมาเป็นเวลา 40 ปี และหยุดดำเนินการไปใน พ.ศ. 2546 วารสารฉบับสุดท้ายคือ ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2546 ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2556 พลเรือตรี พันเลิศ แกล้วทนงค์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ (ยศและตำแหน่งขณะนั้น) ได้มีดำริให้วารสารแพทย์นาวีกลับมาดำเนินการใหม่ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาวารสารแพทย์นาวี และคณะทำงานวารสารแพทย์นาวีขึ้น และมอบหมายให้กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ รับผิดชอบงานวารสารแพทย์นาวี โดยวารสารฉบับใหม่นี้ เป็นปีที่ 41 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2557

            เหตุผลที่วารสารแพทย์นาวีกลับมาดำเนินการใหม่ เนื่องจากปัจจุบันกรมแพทย์ทหารเรือมีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และองค์ความรู้ใหม่จำนวนมากที่เป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์/พยาบาล จึงควรมีแหล่งตีพิมพ์เพื่อให้บุคลากรของกรมแพทย์ทหารเรือใช้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยแก่ผู้สนใจทั่วไป และยังแสดงถึงความมีศักยภาพด้านวิชาการของกรมแพทย์ทหารเรืออีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของกรมแพทย์ทหารเรือ ที่มีผลงานฯ มีแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre: TCI)

         วารสารผ่านการรับรองคุณภาพและอยู่ในฐานข้อมูลวารสารกลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre: TCI) ดังนี้

          ครั้งที่ 1  1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2562

          ครั้งที่ 2 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2567   

รายชื่อบรรณาธิการ

ม.ค. 2557 -  ก.ย. 2557          นาวาเอก นพ. ปิยะวัฒน์ วงษ์วานิช

ต.ค. 2557 -  ก.ย. 2561          นาวาเอก นพ. ชลธร สุวรรณกิตติ

ต.ค. 2561 - เม.ย. 2562          นาวาเอกหญิง ดร.พว.ธนพร  แย้มสุดา

พ.ค. 2562 -  ก.ย. 2563          นาวาเอกหญิง พว.รุจิพร  พงษ์สวัสดิ์

ต.ค. 2563 -  ก.ย. 2564          นาวาเอก นพ. เรวัตร   กิจณรงค์ 

ต.ค. 2564 -  ก.ย. 2565          นาวาเอก นพ. สุเชษฐ  ตรรกธาดา

ต.ค. 2565 -  ปัจจุบัน             นาวาเอกหญิง พญ.จันทราภรณ์  เคียมเส็ง