เจ้าของ

 
 

กรมแพทย์ทหารเรือ

     

คณะที่ปรึกษา

 
 

พลเรือโท นพ.ชลธร  สุวรรณกิตติ

เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ

 

พลเรือตรีหญิง พญ.วรารัตน์  สิงห์ขวา

รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ

 

พลเรือตรี นพ.นรเสทธ์  เอื้อไพบูลย์

รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ

 

พลเรือตรี นพ.ปิยบุตร  เนียมประดิษฐ์

ผู้อำนวยการศูนย์ทันตกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ

 

พลเรือตรี นพ.ณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

 

พลเรือตรี นพ.อานัน  นิ่มนวล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
กรมแพทย์ทหารเรือ

 

พลเรือตรี นพ.ขจิตร์  อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

 

นาวาเอก นพ. ก่อพงศ์  หังสพฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ

     

บรรณาธิการ

 
 

นาวาเอก นพ.สุเชษฐ  ตรรกธาดา

กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

     

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 
 

นาวาเอกหญิง พว. อังคณา  นวลยง

กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

 

นาวาโทหญิง พว. วรรณพร  ทองแสงจันทร์

กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

     

กองบรรณาธิการ

 
 

พลโท นพ. สืบพงษ์  สังขะรมย์

สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

พลโท นพ. กฤษฎา  ดวงอุไร

กรมแพทย์ทหารบก

 

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ. สารเนตร์  ไวคกุล

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ศาสตราจารย์ นพ. นครชัย  เผื่อนปฐม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ศาสตราจารย์ ดร.นพ. พรชัย  สิทธิศรัณย์กุล

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ศาสตราจารย์ ทพ.ดร. สิทธิชัย  ขุนทองแก้ว

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

รองศาสตราจารย์  พว. สุธีรา  ฮุ่นตระกูล

นักวิชาการอิสระ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พว. ศิริพันธุ์  ศิริพันธุ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ภกญ. กัญคดา  อนุวงศ์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พว. สุปรีดา  มั่นคง

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พว. นพวรรณ  เปียซื่อ

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พว. จอนผะจง  เพ็งจาด

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พว. สุภาพ  ไทยแท้

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พว. นพพร ว่องสิริมาศ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

รองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอกหญิง ดร.พว. ทิพย์ฆัมพร  เกษโกมล

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

 

พลตรีหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.พว. สายสมร เฉลยกิตติ

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

 

พันเอก รองศาสตราจารย์ นพ. สุธี  พานิชกุล

ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พว. เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร

นักวิชาการอิสระ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พว. สุนทราวดี  เธียรพิเชฐ

สภาการพยาบาล

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พว. รุ้งระวี  นาวีเจริญ

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พว. ประทุม  สร้อยวงค์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ดร.พว. กมลรัตน์  เทอร์เนอร์

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

 

ดร.พว. ศุกร์ใจ  เจริญสุข

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

 

ดร.พว. สุภาพร  วรรณสันทัด

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

 

ดร.พว. นิสากร  วิบูลชัย

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

 

ดร.พว.สุภาณี คลังฤทธิ์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

 

นาวาเอกหญิง ดร.พว. ธนพร  แย้มสุดา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

 

นาวาโท นพ. ธนวัฒน์  ศุภนิตยานนท์

บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

 

พลเรือตรี นพ.ขจิตร์  อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย

โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

 

นาวาเอก นพ. ดนัย  ปานแดง

กรมแพทย์ทหารเรือ

 

นาวาเอก นพ. ปิยะวัฒน์  วงษ์วานิช

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

 

นาวาเอก นพ. ก่อพงศ์  หังสพฤกษ์

โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ

 

นาวาเอก นพ. ธนษวัฒน์  ชัยกุล

กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ

 

นาวาโทหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พว.วัชราพร  เชยสุวรรณ

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

 

นาวาโทหญิง ดร.พว.อาทิตยา  ดวงมณี

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

 

นาวาโทหญิง ดร.พว.กิตติมา  สาธุวงษ์

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

 

นาวาโทหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.พว.กนกเลขา  สุวรรณพงษ์

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

     

ฝ่ายจัดการวารสาร

 
 

นาวาตรีหญิง พว. กินรี  ชัยสวรรค์

กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

 

เรือเอก พว. อาจ  มิ่มกระโทก

กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

 

พันจ่าเอก บัณฑิต  ยืนยง

กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

     

กำหนดออกวารสาร ราย 4 เดือน (ปีละ 3 ฉบับ)

 
 

มกราคม – เมษายน

 
 

พฤษภาคม – สิงหาคม

 
 

กันยายน – ธันวาคม