คณะที่ปรึกษา

พลเรือโท นพ. ณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา

เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือตรี นพ. ประทีป  ตังติสานนท์

รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือตรี นพ. กิตตินันท์  งามศิลป์

รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือตรีหญิง ทพญ. กรองทิพย์  ศิริไล

ผู้อำนวยการศูนย์ทันตกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือตรี นพ. ดนัย  ปานแดง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือตรี นพ. สรรชัย  เลิศวีระศิริกุล  

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

พลเรือตรี นพ. วสุธา  ข่ายแก้ว

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

นาวาเอก นพ. ก่อพงศ์  หังสพฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ

บรรณาธิการ

            นาวาเอกหญิง พญ. จันทราภรณ์  เคียมเส็ง             กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

            นาวาเอกหญิง พว. อภิวรรณี  แหวนทอง               กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

นาวาโทหญิง พว. วรรณพร  ทองแสงจันทร์            กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

กองบรรณาธิการ

พลโท นพ. สืบพงษ์  สังขะรมย์

สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

พลโท นพ. กฤษฎา  ดวงอุไร

กรมแพทย์ทหารบก

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ. สารเนตร์  ไวคกุล

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ นพ. นครชัย  เผื่อนปฐม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศาสตราจารย์ ดร.นพ. พรชัย  สิทธิศรัณย์กุล

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ทพ.ดร. สิทธิชัย  ขุนทองแก้ว

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รองศาสตราจารย์  พว. สุธีรา  ฮุ่นตระกูล

นักวิชาการอิสระ

รองศาสตราจารย์ ดร.พว. ศิริพันธุ์  ศิริพันธุ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ภกญ. กัญคดา  อนุวงศ์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ ดร.พว. สุปรีดา  มั่นคง

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.พว. นพวรรณ  เปียซื่อ

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.พว. จอนผะจง  เพ็งจาด

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.พว. สุภาพ  ไทยแท้

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร. พว. นพพร ว่องสิริมาศ     

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.พว. ประทุม  สร้อยวงค์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร. พว.สายฝน เอกวรางกูร

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอกหญิง ดร.พว. ทิพย์ฆัมพร  เกษโกมล

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

พลตรีหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.พว. สายสมร  เฉลยกิตติ

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

พันเอก รองศาสตราจารย์ นพ. สุธี  พานิชกุล

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พว. เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร

นักวิชาการอิสระ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พว. สุนทราวดี  เธียรพิเชฐ

สภาการพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พว. รุ้งระวี  นาวีเจริญ

นักวิชาการอิสระ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พว.ศุภาพิชญ์ มณีสาคร โฟน โบร์แมนน์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร.พว. กมลรัตน์  เทอร์เนอร์

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

ดร.พว. ศุกร์ใจ  เจริญสุข 

           

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี คณะพยาบาลศาสตร์
สถาบันพระบรมราชชนก

ดร.พว. สุภาพร  วรรณสันทัด

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ คณะพยาบาลศาสตร์
สถาบันพระบรมราชชนก

ดร.พว. นิสากร  วิบูลชัย      

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา คณะพยาบาลศาสตร์
สถาบันพระบรมราชชนก

ดร.พว.สุภาณี คลังฤทธิ์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช คณะพยาบาลศาสตร์
สถาบันพระบรมราชชนก  

อาจารย์ ดร.นพ. เจตน์  รัตนจีนะ

คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                

นาวาเอกหญิง ดร.พว. ธนพร  แย้มสุดา

สภาการพยาบาล

นาวาโท นพ. ธนวัฒน์  ศุภนิตยานนท์  

บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

พลเรือตรี นพ. ขจิตร์  อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย

นักวิชาการอิสระ

พลเรือตรี นพ. ดนัย  ปานแดง

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

นาวาเอก นพ. ปิยะวัฒน์  วงษ์วานิช

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

นาวาเอก นพ. ก่อพงศ์  หังสพฤกษ์

โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ

นาวาเอก นพ. ธนษวัฒน์  ชัยกุล

กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ

นาวาโทหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พว. วัชราพร  เชยสุวรรณ

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ  
กรมแพทย์ทหารเรือ

นาวาโทหญิง ดร.พว. อาทิตยา  ดวงมณี

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

นาวาโทหญิง ดร.พว. กิตติมา  สาธุวงษ์

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

นาวาโทหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พว. กนกเลขา  สุวรรณพงษ์

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ
กรมแพทย์ทหารเรือ

นาวาตรี ทพ.ธนภณ สุวรรณพงษ์

ศูนย์ทันตกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ

Ms.Jovelyn Jundante Camacho

กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

ฝ่ายจัดการวารสาร

เรือเอก พว. อาจ  มิ่มกระโทก

กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

พันจ่าเอก บัณฑิต  ยืนยง

กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

ฝ่ายกฎหมาย

นายทหารพระธรรมนูญ

กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ