เจ้าของ 

            กรมแพทย์ทหารเรือ

 

คณะที่ปรึกษา

            พลเรือโท นพ. วิชัย  มนัสศิริวิทยา

            พลเรือตรี นพ. ธนรักษ์  เอี่ยวสานุรักษ์

            พลเรือตรี นพ. สุรสิงห์  ประไพพานิช

            พลเรือตรี นพ. สุมิตร  แดงดีเลิศ

            พลเรือตรี นพ. เกิดศักดิ์  วีระโยธิน        

            พลเรือตรี พญ. สุพิชชา  แสงโชติ

            พลเรือตรี นพ. ชลธร  สุวรรณกิตติ

            นาวาเอก นพ. ณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา

บรรณาธิการ

            นาวาเอกหญิง พว. รุจิพร  พงษ์สวัสดิ์                กรมแพทย์ทหารเรือ           

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

            นาวาเอกหญิง พว. อังคณา  นวลยง                     กรมแพทย์ทหารเรือ

            นาวาโทหญิง พว. วรรณพร  ทองแสงจันทร์         กรมแพทย์ทหารเรือ

กองบรรณาธิการ

พลโท นพ. สืบพงษ์  สังขะรมย์           

สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

พลโท นพ. กฤษฎา  ดวงอุไร

กรมแพทย์ทหารบก

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ. สารเนตร์  ไวคกุล

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ นพ. นครชัย  เผื่อนปฐม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศาสตราจารย์ ดร.นพ. พรชัย  สิทธิศรัณย์กุล

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ทพ.ดร. สิทธิชัย  ขุนทองแก้ว      

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์  พว. สุธีรา  ฮุ่นตระกูล

ข้าราชการบำนาญ

รองศาสตราจารย์ ดร.พว. ศิริพันธุ์  ศิริพันธุ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ภกญ. กัญญดา  อนุวงศ์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ ดร.พว. สุปรีดา  มั่นคง

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.พว. นพวรรณ  เปียซื่อ

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.พว. จอนผะจง  เพ็งจาด

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.พว. สุภาพ  ไทยแท้

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.พว. นพพร ว่องสิริมาศ          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอกหญิง ดร.พว. ทิพย์ฆัมพร  เกษโกมล    วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

พันเอก รองศาสตราจารย์ นพ. สุธี  พานิชกุล

ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พว. สุนทราวดี  เธียรพิเชฐ  

สภาการพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พว. รุ้งระวี  นาวีเจริญ

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พว. ประทุม  สร้อยวงค์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พว. เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร   ข้าราชการบำนาญ

พันเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พว. สายสมร เฉลยกิตติ   วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ดร.พว. ศุกร์ใจ  เจริญสุข 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

ดร.พว. กมลรัตน์  เทอร์เนอร์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

ดร.พว. สุภาพร  วรรณสันทัด

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ดร.พว. นิสากร  วิบูลชัย      

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

ดร.พว. สุภาณี คลังฤทธิ์                  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

นาวาโท นพ. ธนวัฒน์  ศุภนิตยานนท์  

บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

นาวาเอก นพ. ขจิตร์  อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย

กรมแพทย์ทหารเรือ

นาวาเอก นพ. ดนัย  ปานแดง

กรมแพทย์ทหารเรือ

นาวาเอก นพ. ปิยะวัฒน์  วงษ์วานิช

กรมแพทย์ทหารเรือ

นาวาเอก นพ. ก่อพงศ์  หังสพฤกษ์

กรมแพทย์ทหารเรือ

นาวาเอก นพ. ธนษวัฒน์  ชัยกุล

กรมแพทย์ทหารเรือ

นาวาเอกหญิง ดร.พว. ธนพร  แย้มสุดา

กรมแพทย์ทหารเรือ

นาวาเอก นพ. สรรพสิทธิ์  สงกุมาร

กรมแพทย์ทหารเรือ

นาวาโทหญิง ดร.พว. วัชราพร  เชยสุวรรณ

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

นาวาโทหญิง ดร.พว. อาทิตยา  ดวงมณี

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

นาวาโทหญิง ดร.พว. กิตติมา  สาธุวงษ์

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

นาวาโทหญิง ดร.พว. กนกเลขา  สุวรรณพงษ์

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

ฝ่ายจัดการวารสาร

นาวาตรีหญิง พว. กินรี  ชัยสวรรค์

กรมแพทย์ทหารเรือ

เรือเอก พว. อาจ  มิ่มกระโทก

กรมแพทย์ทหารเรือ

พันจ่าเอก บัณฑิต  ยืนยง

กรมแพทย์ทหารเรือ

                                                                                                            

กำหนดออกวารสาร ราย 4 เดือน (ปีละ 3 ฉบับ)

            มกราคม – เมษายน

            พฤษภาคม – สิงหาคม

            กันยายน – ธันวาคม

พิมพ์ที่

ทูทวินพริ้นติ้ง 10/122 หมู่ 8 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทร. 09 6996 5447