เกี่ยวกับวารสาร

วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ เป็นวารสารวิชาการด้านพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพของ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (peer review) อย่างน้อย 2 ท่านที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านเนื้อหานั้น ๆ และด้านระเบียบวิธีวิจัย (ในกรณีที่ผู้เขียนต้องการนำบทความไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการตามเงื่อนไขเฉพาะราย หากต้องการผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความจำนวน 3 ท่าน ตามเงื่อนไข สามารถแจ้งรายละเอียดได้ร่วมกับการส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาการตีพิมพ์) โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนไม่ทราบชื่อของแต่ละฝ่าย 

ISSN 2822-1133 (Online)

กำหนดการออก ราย 3 เดือน (ปีละ 4 ฉบับ)

  • ฉบับ 1 มกราคม-มีนาคม
  • ฉบับ 2 เมษายน-มิถุนายน
  • ฉบับ 3 กรกฎาคม-กันยายน
  • ฉบับ 4 ตุลาคม-ธันวาคม

Announcements

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 47 ฉบับที่ 1 (2567): มกราคม-มีนาคม 2567
					ดู ปีที่ 47 ฉบับที่ 1 (2567): มกราคม-มีนาคม 2567
เผยแพร่แล้ว: 2024-03-27

ฉบับเต็ม

บทบรรณาธิการ

สารบัญ

บทความรับเชิญ

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ