ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 44 ฉบับที่ 3: กรกฎาคม-กันยายน 2564
เผยแพร่แล้ว: 2021-09-30

สารบัญ

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

ดูเล่มทุกฉบับ

ลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงาน         

          วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานที่ตีพิมพ์ ห้ามผู้ใดนำบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพไปเผยแพร่ในลักษณะต่างๆ ดังนี้ การนำบทความไปเผยแพร่ออนไลน์ การถ่ายเอกสารบทความเพื่อกิจกรรมที่ไม่ใช่การเรียนการสอน การส่งบทความไปตีพิมพ์เผยแพร่ที่อื่น ยกเว้นเสียแต่ได้รับอนุญาตจากวารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ