เกี่ยวกับวารสาร

วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพเป็นวารสารวิชาการทางการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยทุกบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารฯ ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น อย่างน้อย 2 ท่านประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนไม่ทราบชื่อของแต่ละฝ่าย (double-blind review)

วัตถุประสงค์

  1. เผยแพร่ผลงานวิชาการ ได้แก่ บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางการพยาบาลและสุขภาพ
  2. เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วิชาการหรือประสบการณ์ทางการพยาบาลและสุขภาพ

ประเภทบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่

          บทความต้นนิพนธ์ (Original articles) ในวารสารนี้ รวมหมายถึง บทความวิจัย (Research articles)รายงานการวิจัย (Research report) บทความทางวิชาการ ( Academic articles)  ด้านการเรียนการสอนทางการพยาบาล ความรู้ แนวคิด การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล ด้านการบริการและคลินิกสุขภาพ บทความปริทัศน์ (Review articles) รายงานการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ( Systematic reviews) รายงานกรณีศึกษา(Case report) และยังรวมถึงบทความปกิณกะ (Miscellaneous) และอื่น ๆ

กำหนดการออก ราย 3 เดือน (ปีละ 4 ฉบับ)

  • ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม
  • ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน
  • ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน
  • ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม

อัตราค่าสมาชิก

  • ประเภท 1 ปี จำนวน 600 บาท (จำนวน 4 ฉบับ)         
  • ประเภท 2 ปี จำนวน 1,190 บาท (จำนวน 8 ฉบับ)
  • ประเภท 3 ปี จำนวน 1,780 บาท (จำนวน 12 ฉบับ)