ทีมบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

             คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

             รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ     

             คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

             ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จิรวัฒน์กุล 

             ศาสตราจารย์ ดร.ดารุณี จงอุดมการณ์

             Professor Michele J. Upvall

             Professor Ariko Noji

             รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย

บรรณาธิการ

             รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร (amptee@kku.ac.th)  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บรรณาธิการผู้ช่วย

             รองศาสตราจารย์สมพร วัฒนนุกูลเกียรติ

             รองศาสตราจารย์  ดร.เสาวคนธ์ วีระศิริ

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สมใจวงษ์

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์  พันธุ์พาณิชย์

กองบรรณาธิการ

                ศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์                            มหาวิทยาลัยมหิดล

                ศาสตราจารย์ ดร.วีณา จีระแพทย์                         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา                  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                ศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  พุมดวง                           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       

                รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด พจนามาตร์             มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   

                รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ  แก้วบุญชู              มหาวิทยาลัยมหิดล

                รองศาสตราจารย์ ดร.จอนผะจง  เพ็งจาด              สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย

                รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ อารีเอื้อ                     มหาวิทยาลัยมหิดล

                รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา วัชรสินธุ์                  มหาวิทยาลัยบูรพา        

                รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ                มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี   

                รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร ธนศิลป์                      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

                รองศาสตราจารย์ ดร.โสเพ็ญ ชูนวล                      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                                          

                รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร รุ่งเรืองกลกิจ              มหาวิทยาลัยขอนแก่น       

                รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณชนก จันทชุม               มหาวิทยาลัยขอนแก่น      

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์        มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา  รวยสูงเนิน           มหาวิทยาลัยขอนแก่น        

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลวิวัฒน์ แสนโสม            มหาวิทยาลัยขอนแก่น                   

                ดร.อัจฉริยา วงษ์อินทร์จันทร์                                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น