Submissions

Login or Register to make a submission.

Author Guidelines

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์

บทความที่ส่งมาเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯจะต้องไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาลงตีพิมพ์ของวารสารฉบับอื่น

และต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นมาก่อน ในกรณีที่เรื่องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ถือเป็นสิทธิ์ของวารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพการ เตรียมต้นฉบับ (ขอให้ดูตามแบบฟอร์มของวารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ)

1. บทความภาษาไทย

การใช้ภาษาไทยให้ยึดหลักของราชบัณฑิตยสถานพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาอังกฤษในข้อความภาษาไทยยกเว้นกรณีจําเป็น และไม่ใช้ถ้อยคําย่อที่ยังไม่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปการแปลศัพท์อังกฤษเป็นไทย หรือการเขียนทับศัพท์ให้ยึดหลักของราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษ ขนาด A4(216×279 มม.) เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษด้านบนและซ้ายมืออย่างน้อย 40 มม.(1.5 นิ้ว) ด้านล่างและขวามืออย่างน้อย25 มม.(1 นิ้ว)พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด ด้วยรูปแบบอักษร Cordia New (สํา หรับภาษาไทย)ขนาด 16 ตัวอักษรต่อนิ้วไม่เกิน 12 หน้า   1.1 ชื่อเรื่อง ประกอบด้วย

               1.1.1      ชื่อเรื่องควรสั้นกะทัดรัดและสื่อเป้าหมายหลักของการศึกษาไม่ใช้คําย่อ ความยาวไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษร ชื่อเรื่องสําหรับบทความภาษาไทย ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษา

               1.1.2      ชื่อผู้นิพนธ์ ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมทั้งวุฒิการศึกษาสูงสุด ไม่ใส่ตําแหน่งวิชาการในกรณีที่มีผู้นิพนธ์หลายคนให้เรียงชื่อตามลําดับความสําคัญที่แต่ละคนมีส่วนงานวิจัยนั้น

                1.1.3       แหล่งทุนสนับสนุนวิจัย (ถ้ามี) (แทรกเชิงอรรถไว้ด้านล่างในหน้าแรก)

             1.1.4      ตําแหน่งของผู้นิพนธ์ หน่วยงานหรือสถาบันที่ผู้นิพนธ์อยู่ขณะทําการวิจัย (แทรกเชิงอรรถไว้ด้านล่างในหน้าแรก) ดังตัวอย่าง

* ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก.......................

**(ตําแหน่ง,ตําแหน่งทางวิชาการ) หน่วยงาน,สถาบัน...............

1.2 บทคัดย่อ

เป็นเนื้อความย่อตามลํา ดับโครงสร้างของบทความได้แก่ บทนํา วัตถุประสงค์และวิธีการศึกษาผลการศึกษาและวิจารณ์ไม่ควรเกิน 150 คํา ใช้ภาษารัดกุม เป็นประโยคสมบูรณ์มีความหมายในตัวเอง ไม่ต้องหาความหมายต่อ ไม่ควรมีคําย่อต้องเขียนเป็นภาษาไทย (เฉพาะบทความภาษาไทย) บทคัดย่อภาษาไทยก่อนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ บทคัดย่อภาษาไทยรวมกับบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 300 คํา หรือ 1 หน้ากระดาษ A4

1.3 คําสําคัญหรือคําหลัก

                ระบุคําสําคัญภาษาไทย ใส่ไว้ท้ายบทคัดย่อของแต่ละภาษาให้ใช้MedicalSubject Headings (McSH) termsของ U.S.National Library of Medicine เป็นแนวทางการให้คําสําคัญหรือคําหลัก

1.4 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา

เป็นส่วนของบทความที่บอกเหตุผลนํา ไปสู่การศึกษาให้ข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องอย่างคร่าวๆ โดยไม่ต้องทบทวนวรรณกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายของการศึกษา และกระชับลงท้ายด้วยวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้น

1.5 วิธีการศึกษา

ชี้แจง 2 หัวข้อใหญ่ คือ เครื่องมือ และวิธีการศึกษาหัวข้อเครื่องมือให้บอกรายละเอียดสิ่งที่นํา มาศึกษา จํานวนลักษณะเฉพาะของตัวอย่างที่ศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการศึกษา หัวข้อวิธีการศึกษาอธิบายรูปแบบแผนการศึกษา การสุ่มตัวอย่างวิธีหรือมาตรการที่ใช้ศึกษาวิธีการเก็บข้อมูลวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้

1.6 ผลการศึกษา

แจ้งผลที่พบตามลําดับหัวข้อของแผนการศึกษาอย่างชัดเจนได้ใจความถ้าผลไม่ซับซ้อนไม่มีตัวเลขมาก ควรบรรยายเป็นร้อยแก้ว แต่ถ้ามีตัวเลขมาก ตัวแปรมากควรใช้ตาราง แผนภูมิโดยไม่ต้องอธิบายในเนื้อเรื่องซ้ำอีกและไม่ควรมีตารางเกิน 3 ตารางหรือแผนภูมิและมีการแปลความหมายของผลที่ค้นพบ หรือวิเคราะห์และสรุปเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

1.7 อภิปราย

                วิจารณ์ว่าผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือแตกต่างไปจากผลงานที่มีผู้รายงานไว้ก่อนหรือไม่ อย่างไรเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ไม่ควรคาดเดาอย่างเลื่อนลอย โดยปราศจากพื้นฐานอ้างอิงที่แน่นอน และให้จบบทความด้วยข้อยุติสรุปว่าผลที่ได้ตรงกับวัตถุประสงค์การวิจัยหรือไม่ ให้ข้อเสนอแนะที่จะนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือประเด็นคําถามการวิจัยสําหรับการวิจัยต่อไป

1.8 ข้อเสนอแนะ

ให้ระบุข้อเสนอที่ผู้เกี่ยวข้องหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องสามารถนําไปใช้ในการกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ตลอดจนการวิจัยหรือพัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ

1.9 ตาราง ภาพ และแผนภูมิ

ชื่อตาราง ภาพ และแผนภูมิเรียงเลขตามลําดับเนื้อหาของบทความและแยกลําดับตามประเภทมีคำอธิบายสั้นๆ แต่ได้สาระครบถ้วน เนื้อหาของตารางอธิบายแยกไว้ต่างหากภาพเขียนและแผนภูมิควรเขียนด้วยหมึกอินเดียบนกระดาษอาร์ต ถ้าเป็นเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ต้องเป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือเครื่องพลอ%E

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.