การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
 • จ่ายค่าบทความเพื่อขอรับการลงตีพิมพ์ 2,500 บาท/ 1 บทความ (เมื่อวารสารฯ จะแจ้งชำระอีกครั้ง หลังรับบทความท่านเข้าสู่กระบวนการพิจารณา)
 • บทความที่ส่งไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการส่งตีพิมพ์ที่วารสารอื่น
 • ผู้ที่มีรายชื่อในบทความทุกคนมีความเห็นตรงกันในเนื้อหาสาระของบทความก่อนส่งเข้ามาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
 • บทความที่ส่งมาได้ตรวจสอบแบบฟอร์มและเนื้อหาสาระของบทความแล้ว
 • บทความที่ส่งมาไม่มีการคัดลอกผลงานทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งจากงานวิชาการอื่น (Plagiarism)และมีการอ้างอิงแหล่งที่มาตามหลักการที่ถูกต้องครบถ้วน
 • ชื่อเรื่องภาษาไทยและอังกฤษมีความหมายตรงกันและความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร
 • ได้เรียงลำดับชื่อผู้นิพนธ์ตามสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน และ ให้กำหนดตำแหน่ง corresponding author พร้อมระบุอีเมล
 • ชื่อผู้นิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมระบุวุฒิการศึกษาสูงสุด โดยไม่ใส่ตำแหน่งวิชาการ
 • เขียนตำแหน่งของผู้นิพนธ์ หน่วยงานหรือสถาบันที่ผู้นิพนธ์อยู่ขณะทำการวิจัย (แทรกเชิงอรรถไว้ด้านล่างในหน้าแรก)
 • มีการระบุแหล่งทุนสนับสนุนทุนวิจัย (ถ้ามี) แทรกเชิงอรรถไว้ด้านล่างในหน้าแรก
 • บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและอังกฤษ มีความยาวไม่เกิน 1,000 คำ (ภาษาไทย 500 คำ ภาษาอังกฤษ 500 คำ)
 • บทความจำนวนไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ รวมรายการเอกสารอ้างอิง
 • ตารางนำเสนอเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นและมีจำนวนไม่เกิน 3 ตาราง
 • เขียนเอกสารอ้างอิงด้วยระบบ Vancouver โดยใส่หมายเลขเรียงลำดับที่อ้างอิงในเนื้อเรื่อง
  ไม่ใช่เรียงตามตัวอักษรชื่อของผู้นิพนธ์
 • เอกสารอ้างอิงเขียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด กรณีที่เอกสารอ้างอิงเป็นภาษาไทยให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษและต่อท้ายด้วย (in Thai)

คำแนะนำผู้แต่ง

เอกสารสำหรับผู้นิพนธ์

การส่งต้นฉบับ

       ผู้นิพนธ์ต้องสมัครเป็นสมาชิกวารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ จากนั้นจึงจะสามารถส่งต้นฉบับบทความได้ที่ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ https://www.tci-thaijo.org/index.php/nah เมื่อระบบได้รับบทความเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งอีเมล์แจ้งกลับอัตโนมัติให้ผู้นิพนธ์ และผู้นิพนธ์สามารถตรวจสอบสถานะบทความได้ที่ระบบวารสารฯโดยสามารถศึกษาการใช้งานได้จากคู่มือการใช้งานระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ โดยดาวน์โหลดคู่มือฯ ได้ที่เมนูประกาศข่าวสาร (announcements)

       กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกวารสารและการส่งบทความออนไลน์ติดต่อที่ฝ่ายบริหารจัดการวารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043-202435, 043-202407 ต่อ 117 โทรสาร 043-202435, 043-348301 หรืออีเมล์ journal.nu@gmil.com

นโยบายส่วนบุคคล

เนื้อหาบทความ ทรรศนะหรือข้อคิดเห็นใด ๆ ในวารสารนี้ ถือว่าเป็นความคิดเห็นของผู้เขียนโดยเฉพาะเท่านั้น ทางคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือกองบรรณาธิการวารสาร ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยและไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ