Results from Strategy Implementation of Healthcare Provision for Patients with Diabetes in Nakhon Ratchasima Province under “PLEASE Model” Strategy ผลลัพธ์การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้กลยุทธ์ “PLEASE model”

Main Article Content

นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์

Abstract

This study is research and development implemented in fiscal year 2021. It was conducted in 3 districts considering size as small, medium, and large scales. The objectives were to develop a strategic model, and evaluated the outcome of diabetes health care pattern under the strategy framework "PLEASE model". There are 2 study groups as 1) 45 participants, and 2) 451 DM patients. The processes were divided into 4 processes, each of them has set different methods and tools. Descriptive statistic, chi-square test, and paired t-test were used for data analysis.


The results showed that Individual factors affected appropriate self-care of diabetic patients, as sex, age, marital status, family members, caregiver, BMI, and number of years within disease. As the strategy in “PLEASE model”, the organization and communities could interpret strategies, and designed projects for operational respond. All projects are related with strategies and provided clearly beneficial to the target group, such as: The family volunteer and village health volunteer development in NCD sector, the social marketing communication development, the new normal on community lifestyle to NCD remoting, Health Station setting, and Diabetes School setting as well. Likewise, the success outcome indicator of the “PLEASE model” had been indicated on the better health behaviors and health care of these samples with diabetes, as food consumption, exercise, stress management, health care, and receiving appropriate services. Similarly, the HbA1c level had reduced as statistically significant from 8.98 mg% to 6.66 mg% after project participation.


However, this research suggested that the implementation of any projects should be continually integration conducted under the COVID-19 control in both existing and new areas by adjusting the operating pattern, according on the situation and context of that area.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article

References

อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์, ภาณุวัฒน์ คำวังสง่า และ สุธิดา แก้วทา (กองบรรณาธิการ). รายงานสถานการณ์โรค NCDs เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2562. สำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์: กรุงเทพฯ: 2563.

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564). บริษัทอิโมชั่นอาร์ต จำกัด: กรุงเทพฯ: 2560.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา. รายงานผู้ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อย้อนหลัง 5 ปี (ประจำปี 2559 – 2563). นครราชสีมา: 2563.

ประทุม สุภชัยพาณิชพงศ์, ลัดดา อัตโสภณ และพิศาล ชุ่มชื่น. ประสิทธิผลของการใช้แรงสนับสนุนทางสังคมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมโรคของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในตำบลแพงพวย อำเภอสะดวกจังหวัดราชบุรี. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, 2559; 13(2): 36-45.

ปิยะนุช เงินคล้าย. กลยุทธ์ในการประสบความสำเร็จของการนำไปปฏิบัติของนโยบาย: กรณีศึกษานโยบายสาธารณสุขมูลฐาน [อินเทอร์เน็ต]. ม.ม.ป. [เข้าถึงเมื่อ 12 พฤษภาคม 2563]. เข้าถึงได้จาก:http://www.library.polsci.chula.ac.th/dl/7e01e1ad89285586adae915209e071ca.

Center for Civil Society and Nonprofit Management. Module 2 Problem and Project Identification [อินเทอร์เน็ต].ม.ม.ป.[เข้าถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2563]. เข้าถึงได้จาก: https://csnm.kku.ac.th/learning/ course/module/ lesson/77-problem-analysis.

Victor Mogre, Natalie A Johnson, Flora Tzelepis, and Christine Paul. Barriers to diabetic self-care: A qualitative study of patients' and healthcare providers' perspectives [อินเทอร์เน็ต]. 2562. [เข้าถึงเมื่อ 10 พฤษภาคม 2563]. เข้าถึงได้จาก: ttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30791160/

รัถยานภิศ รัชตะวรรณ, ธมลวรรณ แก้วกระจก, วรรณรัตน์ จงเขตกิจ, ปิยะพร พรหมแก้ว, ดาลิมา สำแดงสาร และดลปภัฏ ทรงเลิศ. กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาวะ [อินเทอร์เน็ต]. 2561. [เข้าถึงเมื่อ 18 พฤษภาคม 2563]. เข้าถึงได้จาก: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/download/241754/164573/.

โสภารัตน์ อารินทร์, เดชา ทำดี, และ ศิวพร อึ้งวัฒนา. ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อการป้องกัน แผลที่เท้าในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้ในชุมชน [อินเทอร์เน็ต]. 2564. [เข้าถึงเมื่อ 18 พฤษภาคม 2563]. เข้าถึงได้จาก: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/download/252271/173859/.

สุดา เดชพิทักษ์ศิริกุล, สมจิตต์ สินธุชัย, และ ดวงดาว อุบลแย้ม. ประสิทธิภาพของการสื่อสารเพื่อยกระดับความฉลาดทางสุขภาพของผู้สูงอายุโรคเบาหวานร่วมกับภาวะความดันโลหิตสูง [อินเทอร์เน็ต]. 2564. [เข้าถึงเมื่อ 18 พฤษภาคม 2563]. เข้าถึงได้จาก: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/download/257435/175269/951066.

สมจิตต์ สินธุชัย, นุสรา นามเดช, ประไพ กิตติบุญถวัลย์ และ สุดา เดชพิทักษ์ศิริกุล. การพัฒนารูปแบบความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการตนเองและผลลัพธ์ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความดันโลหิตสูง ในคลินิกหมอครอบครัว จังหวัดสระบุรี [อินเทอร์เน็ต]. 2564. [เข้าถึงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2563]. เข้าถึงได้จาก: https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/.

Frank Federico. 8 Ways to Improve Health Literacy [อินเทอร์เน็ต]. 2557. [เข้าถึงเมื่อ 18 พฤษภาคม 2563]. เข้าถึงได้จาก: http://www.ihi.org/communities/blogs/8-ways-to-improve-health- iteracy20appropriate%20grade%20level.

Víctor Manuel Mendoza-Núñez, María de la Luz Martínez-Maldonado, and Elsa Correa-Muñoz. Community Participation Model for Prevention and Control of Diabetes Mellitus [อินเทอร์เน็ต]. 2563. [เข้าถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2563]. เข้าถึงได้จาก: ttps://www.intechopen.com/chapters/22106.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ. ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ [อินเทอร์เน็ต]. 2563. [เข้าถึงเมื่อ 12 พฤษภาคม 2563]. เข้าถึงได้จาก:https://www.intechopen.com/chapters/22106.

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. โครงการพัฒนาระบบสถานีสุขภาพต้นแบบ ปีงบประมาณ 2564 เพื่อเตรียม รองรับประชากรไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยเขตสุขภาพที่ 9 [อินเทอร์เน็ต]. 2564. [เข้าถึงเมื่อ 18 พฤษภาคม 2563]. เข้าถึงได้จาก: http://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=str project/view&id=4910.

ศุภวรรน ยอดโปร่ง และ ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล. การพัฒนาโรงเรียนเบาหวานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน [อินเทอร์เน็ต]. 2564. [เข้าถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2563]. เข้าถึงได้จาก: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/download/139795/103698/.

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางดำเนินงาน NCD Clinic Plus ปี 2563 [อินเทอร์เน็ต]. 2564.[เข้าถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2563]. เข้าถึงได้จาก: http://www.thaincd.com/2016/news/hot-news- detail.php?gid=18&id=13735.

F. Al-Murani, J. Aweko, I. Nordin, P. Delobelle, Fx. Kasujja, C.-G. Östenson, M. Daivadanam, and HM. Alvesson. Community and stakeholders’ engagement in the prevention and management of Type 2 diabetes: a qualitative study in socioeconomically disadvantaged suburbs in region Stockholm [อินเทอร์เน็ต]. 2562. [เข้าถึงเมื่อ 18 พฤษภาคม 2563]. เข้าถึงได้จาก: ttps://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/16549716.2019.1609313.

Mahendro Prasetyo Kusumo, and Elsye Maria Rosa. Community empowerment model to improve healthy living behaviors in rural areas: qualitative study [อินเทอร์เน็ต]. 2562. [เข้าถึงเมื่อ 18 พฤษภาคม 2563]. เข้าถึงได้จาก: https://www.balimedicaljournal.org/index.php/bmj.

Hormoz Sanaeinasab, Mohsen Saffari, Davoud Yazdanparast, Aliakbar Karimi Zarchi, Faten Al- Zaben, Harold G Koenig, and Amir H Pakpour. Effects of a health education program to promote healthy lifestyle and glycemic control in patients with type 2 diabetes: A randomized controlled trial [อินเทอร์เน็ต]. 2564. [เข้าถึงเมื่อ 18 พฤษภาคม 2563]. เข้าถึงได้จาก: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3305.

Athira Kalangadan, Shifa Puthiyamadathil, Snana Koottat, Shejila Chillakunnel Hussain Rawther, and Assuma Beevi T M. Sociodemographics, clinical profile and health promotion behaviour of people with type 2 diabetes mellitus [อินเทอร์เน็ต]. 2563. [เข้าถึงเมื่อ 17 พฤษภาคม 2563]. เข้าถึงได้จาก: https://cegh.net/action/showPdf?pii=S2213-3984%2820.

Kevin A Peterson, Caroline Carlin, Leif I Solberg, Rachel Jacobsen, Toni Kriel, and Milton Eder. Redesigning Primary Care to Improve Diabetes Outcomes (the UNITED Study) [อินเทอร์เน็ต].2562. [เข้าถึงเมื่อ 18 พฤษภาคม 2563]. เข้าถึงได้จาก: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov.

วิสุทธิ์ กังวานตระกูล. การคำนวณขนาดตัวอย่าง (Sample Size Calculation) เพื่อการศึกษาวิจัย. [อินเทอร์เน็ต]. 2554. [เข้าถึงเมื่อ 18 พฤษภาคม 2563]. เข้าถึงได้จาก: https://home.kku.ac.th/wiskun/451710/ SampleSizeCal.pdf.