Association between Social Support, Self-Efficacy, and Blood Sugar Control Behaviors of Type II Diabetic Patients

Main Article Content

อ่อนอุษา ขันธรักษา
มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์
นิรัตน์ อิมามี

Abstract

            This cross-sectional survey research was aimed to study the association between social support, self-efficacy, and blood sugar control behaviors of Type 2 diabetic patients. The sample were 321 Type 2 diabetes patients who received the health services at Srimuangmai District Public Health Center, Ubon Ratchathani Province. Data collection was done by self-administered questionnaire. The data was analyzed by descriptive statistics, Chi-square, and Pearson's coefficient correlation.


            The research result were that the perceived self-efficacy was significantly related to the blood sugar control behaviors in regard to medication taking behavior, food consumption behavior, and exercise behavior (p<0.05). For social support, no significant relationship was found with the blood sugar control behaviors. This finding can be applied in organizing the activities to promote the perceived self-efficacy in the diabetes patients to enable them to control the blood sugar levels for appropriate complications prevention.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article

References

International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 9th edn. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation; 2020.

วิชัย เอกพลากร. รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557. กรุงเทพฯ: กราฟฟิคแอนด์ดีไซน์; 2557.

กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค. รายงานสถานการณ์โรค NCDs เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2562. กรุงเทพฯ: อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์; 2563.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี. อัตราการป่วยด้วยโรคเบาหวาน [อินเตอร์เน็ต]. 2561 [เข้าถึงเมื่อ 5 ตุลาคม 2561]. เข้าถึงได้จาก: (https: //ubn.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php)

ฤทธิรงค์ บูรพันธ์ และนิรมล เมืองโสม. ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลสร้างคอมจังหวัดอุดรธานี. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556; 6(3): 102-109.

American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes-2018. Diabetes Care 2018; 41: 13-105.

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค. สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคประจำปี พ.ศ.2558. นนทบุรี: ไม่ปรากฎสถานที่พิมพ์; 2558.

Zhang P, Zhang X, Brown J, Vistisen D, Sicree R, Shaw J, et al. Global healthcare expenditure on diabetes for 2010 and 2030. Diabetes research and clinical practice 2010; 87: 293–301.

House, J. S. Work stress and social support. Addison-Wesley Pub; 1983.

อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ. แรงสนับสนุนทางสังคม:ปัจจัยสำคัญในการดูแลผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน. รามาธิบดีพยาบาลสาร 2553; 16(2): 309-322.

อุบล ศรุตธนาเจริญ. การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยในการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานโดยใช้ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม.วารสารเกื้อการุณย์ 2557; 21(1): 57-69.

Mishali M, Omer H, Heymann AD. The importance of measuring self-efficacy in patients with diabetes. Family Practice 2010; 28(1): 82-87.

อนุชา คงสมกัน และมณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้เป็นเบาหวาน โรงพยาบาลรามาธิบดี.วารสารสุขศึกษา 2555; 35(120): 62-73.

Daniel WW. Biostatistics: A Foundation for analysis in the health sciences. The United states of America: John Wiley & Sons Ltd; 2005.

จตุพร แต่งเมือง และเบญจา มุกตพันธุ์. ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพและการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2.วารสารสุขศึกษา 2561; 41(1): 103-113.

Guskey, T. R. Closing achievement gaps: revisiting Benjamin S. Bloom's “Learning for Mastery”. Journal of advanced academics 2007; 19(1): 8-31.

นุชเนตร บุญมั่น, มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์, นิรัตน์ อิมามี, และสุปรียา ตันสกุล. การรับรู้ความสามารถตนเอง การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดกาญจนบุรี. วารสารสุขศึกษา 2554; 34(117): 51-68.

สิริมาส วงศ์ใหญ่, วันทนา มณีศรีวงศ์กุล, และพรรณวดี พุธวัฒนะ. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอของผู้ป่วย โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่คลินิกเบาหวาน. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 2557; 30(2): 80-90.

Bandura, A. Self-efficacy: The exercise of control. New York: W.H. Freeman and Company; 1997.

พรทิพย์ มาลาธรรม, ปิยนันท์ พรหมคง, และประคอง อินทรสมบัติ. ปัจจัยทํานายระดับน้ำตาลในเลือดของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2. รามาธิบดีพยาบาลสาร 2553; 16(2): 217-237.