ปกใน และรายชื่อกองบรรณาธิการ

  • พงษ์เดช สารการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2021-02-08
การอ้างอิงบทความ
สารการพ. (2021). ปกใน และรายชื่อกองบรรณาธิการ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KU ournal for ublic ealth esearch, 14(2). ืบค้น จาก https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/245766
ประเภทบทความ
ส่วนนำ

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>