หน้าปกวารสาร

  • พงษ์เดช สารการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2021-01-04
การอ้างอิงบทความ
สารการพ. (2021). หน้าปกวารสาร. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KU ournal for ublic ealth esearch, 14(1). ืบค้น จาก https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/245761
ประเภทบทความ
ส่วนนำ

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>