ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

  • สุพิชญา หอมทอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ชนัญญา จิระพรกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • เนาวรัตน์ มณีนิล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำสำคัญ: คำสำคัญ:  พฤติกรรมการป้องกันโรค โรคมือ เท้า ปาก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บทคัดย่อ

โรคมือ เท้า ปาก เป็นโรคติดต่อสำคัญทางสาธารณสุขที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกของพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของผู้ปกครอง และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของผู้ปกครอง  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นการศึกษาแบบ Cross-sectional Analytical Study กลุ่มตัวอย่างจำนวน 221 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ด้วยสถิติพหุถดถอยแบบลอจิสติก (Multiple logistic regression) นำเสนอขนาดความสัมพันธ์ด้วยค่า Adjusted Odds ratio (ORadj) และค่า 95% Confidence interval (95% CI)

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value<0.05) เมื่อควบคุมผลกระทบจากตัวแปรอื่นๆ ในสมการสุดท้าย คือ ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า (ORadj=3.02, 95% CI=1.71-5.31; p-value=<0.001) และผู้ที่มีระดับความรู้ระดับสูง (≥ 80%) (ORadj=1.82, 95% CI=1.04-3.19; p-value=0.035) และความชุกของพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ระดับดี ร้อยละ 57.5 (95% CI=50.8-64.0)

ดังนั้น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และคุณครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง โรคมือ เท้า ปาก โดยเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก เพื่อให้ผู้ปกครองได้ตระหนักถึงความรุนแรงของโรคที่อาจจะเกิดขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2020-09-23
การอ้างอิงบทความ
หอมทองส., จิระพรกุลช., & มณีนิลเ. (2020). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KU ournal for ublic ealth esearch, 14(1), 57-66. ืบค้น จาก https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/244299
ประเภทบทความ
นิพนธ์ต้นฉบับ

Most read articles by the same author(s)