คำชี้แจงและเงื่อนไขในการจัดทำต้นฉบับ

  • อรวรรณ ดีสุรกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Downloads

Download data is not yet available.

ประวัติผู้แต่ง

อรวรรณ ดีสุรกุล, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เผยแพร่แล้ว
2020-03-27
การอ้างอิงบทความ
ดีสุรกุลอ. (2020). คำชี้แจงและเงื่อนไขในการจัดทำต้นฉบับ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KU ournal for ublic ealth esearch, 13(1). ืบค้น จาก https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/241132
ประเภทบทความ
ส่วนท้าย

Most read articles by the same author(s)