คำชี้แจงและเงื่อนไขในการจัดทำต้นฉบับ

ผู้แต่ง

  • อรวรรณ ดีสุรกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

อรวรรณ ดีสุรกุล, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-03-27

Most read articles by the same author(s)