ปกหน้า

  • พงษ์เดช สารการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2020-03-20
การอ้างอิงบทความ
สารการพ. (2020). ปกหน้า. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KU ournal for ublic ealth esearch, 13(1). ืบค้น จาก https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/240724
ประเภทบทความ
ส่วนนำ

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>