รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewers) ประจำฉบับ

  • พงษ์เดช สารการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2020-03-27
การอ้างอิงบทความ
สารการพ. (2020). รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewers) ประจำฉบับ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KU ournal for ublic ealth esearch, 13(1). ืบค้น จาก https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/240720
ประเภทบทความ
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับ

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>