ปัจจัยและประสิทธิภาพการกำจัดฟอสฟอรัสในน้ำเสียจากกิจกรรมซักล้างโดยการตกตะกอนด้วยสารส้ม

ผู้แต่ง

  • รณกร เศรษฐบุญ คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • พฤกษ์ ตัญตรัยรัตน์
  • ฤทธิรงค์ จังโกฏิ

คำสำคัญ:

ฟอสฟอรัสในน้ำเสีย, การตกตะกอน, สารส้ม

บทคัดย่อ

การศึกษาประสิทธิภาพในการกำจัดฟอสฟอรัสในน้ำเสียจากกิจกรรมซักล้างด้วยวิธีการตกตะกอนด้วยสารส้มโดยใช้วิธีจาร์เทสต์ ในการทดลองกำหนดตัวแปรต้น 5 พารามิเตอร์ได้แก่ 1) ปริมาณสารส้ม 4 ระดับ ได้แก่ 100 150 200 และ 250 มก./ล. 2) อัตรากวนเร็ว 4 ระดับ ได้แก่ 100 150 200 และ 250 รอบ/นาที 3) ระยะเวลากวนเร็ว 4 ระดับ ได้แก่ 1 2 3 และ 4 นาที 4) อัตรากวนช้า 4 ระดับ ได้แก่ 20 30 40 และ 50 รอบ/นาที 5) ระยะเวลากวนช้าระดับ ได้แก่ 10 15 20 และ 25 นาที ทำการทดลองซ้ำทั้งหมด 3 ครั้งแล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพในการบำบัด ผลการทดลองพบว่าค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการตกตะกอนฟอสฟอรัสได้แก่ ปริมาณสารส้ม 200 มก./ล. อัตรากวนเร็ว 250 รอบต่อนาที ระยะเวลากวนเร็ว 1 นาที อัตรากวนช้า 30 รอบต่อนาที และระยะเวลากวนช้า 10 นาที โดยมีประสิทธิภาพการกำจัดฟอสฟอรัสได้ร้อยละ 100 และสามารถลดค่าความสกปรกในรูปซีโอดีได้ร้อยละ 63.96 เมื่อวิเคราะห์ผลการทดลองด้วยสถิติทดสอบ One-Way ANOVA พบว่า ที่ระดับปริมาณสารส้มต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการกำจัดฟอสฟอรัสอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนที่ระดับอัตรากวนเร็ว ระยะเวลากวนเร็ว อัตรากวนช้า ระยะเวลากวนช้าที่ต่างกัน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการกำจัดฟอสฟอรัสอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-05