ปกหน้าใน และสารบัญ

  • อรวรรณ ดีสุรกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-10-18
การอ้างอิงบทความ
ดีสุรกุลอ. (2019). ปกหน้าใน และสารบัญ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KU ournal for ublic ealth esearch, 13(1). ืบค้น จาก https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/221921
ประเภทบทความ
ส่วนนำ

Most read articles by the same author(s)