ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตของผู้ประสบอุบัติเหตุที่นำส่งด้วยหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง โดยการรับแจ้งเหตุจากโทรศัพท์หมายเลข1669 ในจังหวัดบุรีรัมย์

  • ฉัตรธิดา ศรีภู่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาลัยขอนแก่น
  • เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำสำคัญ: หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (ALS) ,ระดับการคัดแยก (ER Triage), การประเมินตอบสนองของร่างกายหลังการบาดเจ็บ (RTS)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตของผู้ประสบอุบัติเหตุที่นำส่งด้วยหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (Advance Life Support: ALS) โดยการรับแจ้งเหตุจากโทรหมายเลข 1669 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30กันยายน 2561 ในจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการศึกษาแบบ Case control study คัดเลือกตัวอย่างด้วยการสุ่มจากรายงานผ่านระบบ ITEMS สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ผู้ประสบอุบัติเหตุที่ได้รับบริการการช่วยเหลือจากระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (ALS) ด้วยอาการนำสำคัญรหัส 25 อุบัติเหตุยานยนต์ เก็บข้อมูลจากแบบบันทึกการปฏิบัติงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (ALS) จากระบบรายงาน ITEMS สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเปรียบเทียบปัจจัยต่างๆ ระหว่างกลุ่มที่เสียชีวิตกับไม่เสียชีวิตโดยใช้ทั้ง Univariate และ Multiple logistic regression

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ประสบอุบัติเหตุที่ได้รับบริการการช่วยเหลือจากระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (ALS) กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 492 ราย จำแนกกลุ่มผู้ประสบอุบัติเหตุที่เสียชีวิตจำนวน 123 ราย และกลุ่มที่ไม่เสียชีวิต จำนวน 369 ราย ซึ่งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตของผู้ประสบอุบัติเหตุที่นำส่งด้วยหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (ALS) ได้แก่ ระดับการคัดแยก (ER Triage) ระดับความรุนแรงฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) (ORadj=10.38; 95% CI=4.22-25.51, p-value<0.001) การประเมินการตอบสนองของร่างกายหลังการบาดเจ็บ (RTS) (ORadj=22.28; 95% CI=9.35-48.43, p-value<0.001) และระยะเวลาการเข้าช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ  (ORadj=2.80; 95% CI=1.11-7.01, p-value<0.028)

จากการศึกษาครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตของผู้ประสบอุบัติเหตุที่นำส่งด้วยหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (ALS) ระดับการคัดแยก การประเมินการตอบสนองของร่างกายหลังการบาดเจ็บ และระยะเวลาการเข้าช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ  ดังนั้นจึงควรเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการรับบริการด้วยหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (ALS) ความพร้อมในการปฏิบัติงาน รถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างทันท่วงที ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินด้วยโทร.หมายเลข 1669 หลักการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้ประชาชนทราบอย่างถูกต้อง หรือถอดบทเรียนรายกรณี ในกรณีที่เป็นผู้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง เพื่อหาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไขปัญหาในการเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพต่อไป

 

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

กาญจนีย์ ดำนาคแก้ว.ระบาดวิทยาการบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุขนส่งในประเทศไทย พ.ศ.2542-2546. [ออนไลน์] 2547 [อ้าง
เมื่อ 5 กันยายน 2561].จาก: https://ryssurvey.com/vichakarn/index.php
พัชรา สัทธิง, พัชรี พงษ์พานิช และณัฐภร ประกอบ.ระยะเวลาการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร [ออนไลน์] 2560 [อ้างเมื่อ 9 กันยายน 2561] จาก: www.chainathospital.org/chainatweb/assets/research/research19.pdf
เมษญา ชาติกุล.ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเสียชีวิตของผู้ประสบอุบัติเหตุที่นำส่งด้วยหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูงใน
ประเทศไทย [ออนไลน์] 2560 [อ้างเมื่อ 11 กันยายน 2561] จาก: https://www.tci-thaijo.org/index.php/ppkjournal/article/download/67953/55406
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ.ผลการดำเนินงานของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์ [ออนไลน์] 2561 [อ้างเมื่อ 5
กันยายน 2561] จาก: https://ws.niems.go.th/ITEMS_DWH/
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ.พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน2551 [ออนไลน์] 2561 [อ้างเมื่อ 7 กันยายน 2561] จาก:
https://www.niems.go.th/th/View/Page.aspx?PageId=25560110092228962
สำนักระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์.ระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์; 2561
อำนาจ กาศสกุล, อรพรรณ โตสิงห์, ปรางทิพย์ ฉายพุทธ และดาริน เช้าทวี.ปัจจัยทำนายผลลัพธ์การบาดเจ็บของผู้ป่วยผู้ใหญ่ใน
ระยะเร่งด่วนฉุกเฉิน [ออนไลน์] 2554 [อ้างเมื่อ 9 กันยายน 2561] จาก: https://www.niems.go.th/th/Upload/.../256107121534380126_Tk4o15TObDlIPYO5.
Mudhafar K, Stig Larsen, Hans Husum. Prehospital trauma care reduces mortality. Tenyear results from a
time-cohort and trauma audit study in Iraq [serial online] 2012 [cited 2018 Nov 16]. Available from: https://www.springermedizin.de/prehospital-trauma-care-reduces-mortality-ten-year-results-from-/9666492
เผยแพร่แล้ว
2020-01-27
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
นิพนธ์ต้นฉบับ