การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนแบบมีส่วนร่วมเทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • กรรญา ภานุรักษ์ เทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
  • ศศิกานต์ ไพลกลาง คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  • ฐนกร ศรีธราพิพัฒน์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คำสำคัญ:

โรคพิษสุนัขบ้า, การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม, การป้องกันและควบคุม, แนวปฏิบัติที่ดี, การเฝ้าระวังโรค

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินงาน และพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเทศบาลตำบลท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 2 วงจร พัฒนาการดำเนินงานด้วยเครื่องมือ OH-Smart กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ภาคีเครือข่าย 15 คน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 200 คน วิเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณด้วยสถิติค่าเฉลี่ย ร้อยละ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการศึกษาทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เป็นกรอบแนวคิดเชิงบูรณาการสู่แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 3 กิจกรรม ได้แก่ 1)การจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์จรจัด 2) การจัดตั้งอาสาสมัครเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว (ผ่อดีดีท่าพระ) และ 3) การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน รวมเรียกว่า 3S THAPRA MODEL

References

Bureau of General Communicable Diseases. (2011). Department of Diseases Control, Ministry of Public Health: Knowledge series of rabies. Nonthaburi: Bureau of General Communicable Diseases.

Bureau of General Communicable Diseases. (2012). Department of Diseases Control: Clinical practice guidelines for rabies and FAQ. Nonthaburi: Ministry of Public Health.

Center for Food Security & Public Health [CFSPH]. (2012). Rabies and rabies-related lyssavirus: Lowa State University College of veterinary Medicine. Retrieved October 1, 2018, from http://www.cfsph.iastate.edu/ Factsheets/ pdfs/rabies.pdf

Chaiyadhammo, P. (2017). participatory action research to develop problem-based learning in Pusjimchaingyuen Scripture School. Doctor of Education Dissertation in Department of Educational Administration, Faculty of Education, Mahamakut Buddhist University.

Day, M., Sheahan, D., Cleaveland, S., Khanna, C., Lappin, M., Palatnik-de-Sousa, C., et al. (2011). The WSAVA One Health Committee: Promoting Comparative Clinical Research. The Value of the Companion Animal Model, S112-S113.

Kamoltham, T. (2013). Pattern and strategy to eliminate rabies in the community level, by the parties and the public network by the process of the strategic pathway map. Phitsanulok: Naresuan University.

Sadeewong, A. et al. (2011). Disease investigation report: the case of the people were found that dogs that detect infections of rabies bite. Amnat Charoen: Committee on Control of Communicable Diseases between Animals and People.

Sagarasearanee, O., Hinjoy, S., Chuxnum, T., Chantean, T., Smithsuwan, P., Jorhor, N., et al. (2015). Survey of knowledge, attitude, and practice initiated by an investigation of a human rabies death in Chanthaburi Province, Thailand. Outbreak, Surveillance and Investigation Reports, 10(3), 1-8.

Silawan, S., Sajjawattana, T., Krisanasuwan, J., & Thephassad, C. (2018). Rabies prevention management in humans and animals, and at risk of disease after being bitten in Inspection Areas 13. Bangkok: National Institute for Emergency Medicine.

Sriphuwong, W., Inmuong, P., Sriphuwong, C., Nasrikane, M., Hanchai, W., Pisake, S., et al. (2004). Development of Integrated Disease Surveillance Actions on prevention and control of both human and animal rabies with community participation approach in Kantharawichai District, Mahasarakham Province. Journal of Health Science, 26(2), 299-309.

Srisai, P., Wongplugsasoong, W., Tanprasert, S., Sithi, W., Thamiganont, J., Insea, T., et al. (2013). Investigation on a dog rabies case and rabid dog meat consumption, Nakhon Phanom Province, Thailand, 2011. Outbreak, Surveillance and Investigation Reports, 6(1), 6-12.

The Thai Red Cross Society. (2018). The Thai red cross society: The campaign-day for the rabies disease 2561. Retrieved October 8, 2018, from https://www.redcross.or.th/news/ information/4898

Yangsri, H., Leethongdee, S., & Jaipakdee, J. The development of an implementation and surveillance model in the community for rabies free zone in Meungbuengkan District, Buengkan Province. The Public Health Journal of Burapha University, 12(2), 86-95.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-14

ฉบับ

บท

นิพนธ์ต้นฉบับ