Ergonomic Risk Assessment Tools and Postures During Lifting Tasks: A Systematic Research Review

  • Parinyaporn Kaewyot คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • Sunisa Chaiklieng คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำสำคัญ: งานยก, REBA, NIOSH lifting, goniometer และ Electromyography (EMG)

บทคัดย่อ

ปัจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร์ เช่น การใช้ท่าทางที่ไม่เหมาะสม (Awkward posture) มีความสัมพันธ์กับการบาดเจ็บจากการทำงานและความเมื่อยล้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานยก การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และสรุปรายงานการศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับท่าทาง เครื่องมือประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ และการทำงานของกล้ามเนื้อโดยใช้เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ [Electromyography (EMG)] ในงานยก โดยทำการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ PubMed, Science Direct และ Health Science Journals หลังจากนั้นจึงนำผลการศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปเชิงเนื้อหา โดยแบ่งเป็น 4 ประเด็น ดังนี้ 1. เครื่องมือประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ในงานยกของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม 2. ท่าทางในการยก 3. การประเมินท่าทางโดยใช้โกนิโอมิเตอร์ (Goniometer) และ 4. ภาระงานของกล้ามเนื้อในขณะทำงานยกโดยใช้เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (EMG) รายงานวิจัยที่ผ่านเกณฑ์ศึกษาจำนวน 20 เรื่องจากการค้นพบ 276 เรื่อง ผลการศึกษาพบว่า แบบประเมิน REBA และแบบประเมินความเสี่ยงงานยก NIOSH lifting equation ถูกใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงทางการยศาสตร์ขณะทำงานยก ท่าทางการทำงานที่แตกต่างกันในขณะยกส่งผลต่อส่วนต่างๆ ของร่างกาย นอกจากนี้มียังพบการศึกษาในจำนวนที่น้อยเกี่ยวกับการประเมินท่าทาง และวิธีการศึกษาส่วนใหญ่ในการประเมินภาระงานของกล้ามเนื้อ คือ การใช้เครื่อง EMG ในการวิเคราะห์หาแรง (Force) และความล้า (Fatigue) ในขณะทำงานหรือหลังจากการปรับปรุงสถานีงาน การศึกษาในอนาคตควรเน้นในเรื่องการหาความสัมพันธ์ของการประเมินแบบรายงานด้วยตนเอง (Subjective assessment) หรือ การประเมินจากการสังเกต (Objective assessment) กับวิธีการวัดโดยตรง (Direct methods)  เพื่อยืนยันผลการศึกษาในสภาพการทำงานยกที่เกิดขึ้นจริง

Downloads

Download data is not yet available.

ประวัติผู้แต่ง

Parinyaporn Kaewyot, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Sunisa Chaiklieng, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เผยแพร่แล้ว
2019-11-01
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
นิพนธ์ต้นฉบับ