Underweight and Dietary Patterns among Ethnic Minority Students in Vietnam

ผู้แต่ง

  • Trang Tran Department of Nutrition and Food Safety, Faculty of Public Health, Thai Nguyen University of medicine and Pharmacy, Thai Nguyen, Vietnam
  • Duong Troung Department of Nutrition and Food Safety, Faculty of Public Health, Thai Nguyen University of medicine and Pharmacy, Thai Nguyen, Vietnam
  • Tam Nguyen Department of Nutrition and Food Safety, Faculty of Public Health, Thai Nguyen University of medicine and Pharmacy, Thai Nguyen, Vietnam
  • Van Tran Department of Nutrition and Food Safety, Faculty of Public Health, Thai Nguyen University of medicine and Pharmacy, Thai Nguyen, Vietnam
  • Pattara Sanchaisuriya

คำสำคัญ:

ภาวะน้ำหนักน้อย, นักศึกษา, ชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ ประเทศเวียดนาม

บทคัดย่อ

ในทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศเวียดนามประสบความสำเร็จอย่างมากในการดูแลสุขภาพ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีช่องว่างของสถานะสุขภาพที่แตกต่างกันระหว่างช่วงอายุ สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม ตัวอย่างเช่น กลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นชนกลุ่มน้อย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินภาวะโภชนาการและรูปแบบการบริโภคอาหารของนักศึกษาชนกลุ่มน้อยในประเทศเวียดนาม เก็บรวบรวมข้อมูลแบบภาคตัดขวางในนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์จำนวน 351 คน ที่มหาวิทยาลัยแพทย์และเภสัชศาสตร์ไทยเหงียน ประเทศเวียดนาม โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้างประกอบด้วยข้อมูลประชากร เศรษฐกิจสังคม พฤติกรรมการบริโภคการ การวัดสัดส่วนร่างกาย และการบริโภคอาหาร 24 ชั่วโมงย้อนหลัง ผลการวิจัยพบว่า ความชุกของนักศึกษาที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ค่อนข้างสูง (ร้อยละ 25.4) ในทางตรงกันข้าม นักศึกษาน้ำหนักตัวเกินและอ้วนค่อนข้างต่ำ (ร้อยละ 4.3 และร้อยละ 0.5 ตามลำดับ) เกือบครึ่งหนึ่งของนักศึกษาไม่ได้ออกกำลังกาย มากกว่าหนึ่งในสามของนักศึกษาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่มีการสูบบุหรี่อยู่ในระดับต่ำ (ร้อยละ 4) เกือบร้อยละ 40 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมรับประทานอาหารมื้อหลักเพียงสองมื้อต่อวัน การได้รับพลังงาน และสารอาหารบางชนิดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการบริโภคอาหารของประเทศเวียดนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตามินเอ วิตามินบี12 โฟเลต เหล็ก แคลเซียม และเส้นใย สรุปได้ว่า  ภาวะน้ำหนักน้อยในนักศึกษาชนกลุ่มน้อยในเวียดนามเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะในเพศหญิง ทั้งนี้ นักศึกษามีพฤติกรรมการรับประทานอาหารและพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสม จึงควรให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายที่สมดุล

Author Biography

Pattara Sanchaisuriya

References

Alakaam, A. A., Castellanos, D. C., Bodzio, J., & Harrison, L. (2015). The Factors That Influence Dietary Habits among International Students in the United States. Journal of International Students, 5(2), 104–120.

Ba, H. T., Hanh, D. B., & Cuong, B. T. (2002). Indigenous People/Ethnic Minorities and Poverty Reduction: Viet Nam. Philippines: Asian Development Bank.

Brunt, A., Rhee, Y., & Zhong, L. (2008). Differences in dietary patterns among college students according to body mass index. Journal of American College Health, 56(6), 629–634.

Buboltz, W. C., Brown, F., & Soper, B. (2001). Sleep habits and patterns of college students: a preliminary study. Journal of American college health: J of ACH, 50(3), 131–135.

Chhaya, S., & Jadav, P. (2012). Dietary and lifestyle pattern in relation to overweight and obesity among the medical and nursing students. Indian Journal of Research and Reports in Medical Sciences, 2(3), 9–12.

D’Alessio, M., Baiocco, R., & Laghi, F. (2006). The problem of binge drinking among Italian university students: A preliminary investigation. Addictive Behaviors, 31(12), 2328–2333.

Dalia, S. D., Mohamed, S. O., Dalal, M. N., Jaweed, J., & Nighat, M. T.-K. (2014). Risk factors of non-communicable diseases among female university students of the Health Colleges of Taif University. International Journal of Medicine and Medical Sciences, 6(3), 97–107.

Dang, H. A. (2012). Vietnam: A Widening Poverty Gap for Ethnic Minorities. Rochester, NY: Social Science Research Network.

Do, L. M., Tran, T. K., Eriksson, B., Petzold, M., Nguyen, C. T. K., & Ascher, H. (2015). Preschool overweight and obesity in urban and rural Vietnam: differences in prevalence and associated factors. Global Health Action, 8, 28615.

El Ansari, W., Stock, C., & Mikolajczyk, R. T. (2012). Relationships between food consumption and living arrangements among university students in four European countries: A cross-sectional study. Nutrition Journal, 11, 28.

Gunes, F. E., Bekiroglu, N., Imeryuz, N., & Agirbasli, M. (2012). Relation between eating habits and a high body mass index among freshman students: a cross-sectional study. Journal of the American College of Nutrition, 31(3), 167–174.

Hakim, N. H. A., Muniandy, N. D., & Danish, A. (2012). Nutritional Status and Eating Practices among University Students in Selected Universities in Selangor, Malaysia. Asian Journal of Clinical Nutrition, 4(3), 77–87.

Hanh T. T. M., Komatsu, T., Hung, N. T., Chuyen, V. N., Yoshimura, Y., Tien, P. G., et al. (2001). Nutritional status of middle-aged Vietnamese in Ho Chi Minh City. Journal of the American College of Nutrition, 20(6), 616–622.

Hoa, N. D. (2009). The 2009 Vietnam Population and Housing census: Completed results. Vietnam: General Statistical Office.

Huda, N., & Ruzita Ahmad. (2010). Preliminary Survey on Nutritional Status among University Students at Malaysia. Pakistan Journal of Nutrition, 9(2), 125–127.

Irazusta, A., Hoyos, I., Irazusta, J., Ruiz, F., Díaz, E., & Gil, J. (2007). Increased cardiovascular risk associated with poor nutritional habits in first-year university students. Nutrition Research, 27(7), 387–394.

Isralowitz, R., & Hong, O. T. (1988). Singapore: a study of university students’ drinking behaviour. British Journal of Addiction, 83(11), 1321–1323.

Ko, N., Tam, D. M., Viet, N. K., Scheib, P., Wirsching, M., & Zeeck, A. (2015). Disordered eating behaviors in university students in Hanoi, Vietnam. Journal of Eating Disorders, 3, 18.

Laillou, A., Pham, T. V., Tran, N. T., Le, H. T., Wieringa, F., Rohner, F., et al. (2012). Micronutrient deficits are still public health issues among women and young children in Vietnam. PloS One, 7(4), e34906.

Laillou, A., Wieringa, F., Tran, T. N., Van, P. T., Le, B. M., Fortin, S., et al. (2013). Hypovitaminosis D and mild hypocalcaemia are highly prevalent among young Vietnamese children and women and related to low dietary intake. PloS One, 8(5), e63979.

Laska, M. N., Pasch, K. E., Lust, K., Story, M., & Ehlinger, E. (2009). Latent class analysis of lifestyle characteristics and health risk behaviors among college youth. Prevention Science, 10(4), 376–386.

Lee, C. J., Templeton, S., & Wang, C. (1996). Meal skipping patterns and nutrient intakes of rural southern elderly. Journal of Nutrition for the Elderly, 15(2), 1–14.

Linh, D. T., & Liêm, N. T. (2013). Prevalence and variation of underweight and overweight among adult population in Thai Nguyen province of Vietnam. Paper present at Proceedings of the 27th International Union for the Scientific Study of Population, 2013, Busan, Republic of Korea.

Ly, K. A., Ton, T. G. N., Ngo, Q. V., Vo, T. T., & Fitzpatrick, A. L. (2013). Double burden: A cross-sectional survey assessing factors associated with underweight and overweight status in Danang, Vietnam. BMC Public Health, 13, 35.

Memon, A. A., Adil, S. E.-E.-R., Siddiqui, E. U., Naeem, S. S., Ali, S. A., & Mehmood, K. (2012). Eating disorders in medical students of Karachi, Pakistan-a cross-sectional study. BMC research notes, 5, 84.

Ministry of Health, Vietnam. (2000). Nutritive composition table of Vietnamese Food. Vietnam: Medical Publishing House.

Mokhtari, T., Jamaluddin, R., & Saad, H. A. (2015). Lifestyle and Psychological Factors Associated with Body Weight Status among University Students in Malaysia. Pakistan Journal of Nutrition, 14(1), 18–28.

National Institute of Nutrition, Ministry of Health. (2012). Summary Report: General Nutrition Survey 2009-2010. Vietnam: National Institute of Nutrition & United Nations Children’s Fund.

National Institute of Nutrition, Vietnam. (2016). Recommended dietary allowances for Vietnamese. Vietnam: Medical Publishing House.

Nguyen, P. H., Nguyen, H., Gonzalez-Casanova, I., Copeland, E., Strizich, G., Lowe, A., et al. (2014). Micronutrient intakes among women of reproductive age in Vietnam. PloS One, 9(2), e89504.

Nguyen, P. H., Strizich, G., Lowe, A., Nguyen, H., Pham, H., Truong, T. V., et al. (2013). Food consumption patterns and associated factors among Vietnamese women of reproductive age. Nutrition Journal, 12, 126.

Papadaki, A., Hondros, G., A Scott, J., & Kapsokefalou, M. (2007). Eating habits of university students living at, or away from home in Greece. Appetite, 49(1), 169–176.

Pasricha, S.-R., Caruana, S. R., Phuc, T. Q., Casey, G. J., Jolley, D., Kingsland, S., et al. (2008). Anemia, iron deficiency, meat consumption, and hookworm infection in women of reproductive age in northwest Vietnam. The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 78(3), 375–381.

Pengpid, S., & Peltzer, K. (2015). Prevalence of overweight and underweight and its associated factors among male and female university students in Thailand. Homo, 66(2), 176–186.

Pham, D. B., Clough, A. R., Nguyen, H. V., Kim, G. B., & Buettner, P. G. (2010). Alcohol consumption and alcohol-related problems among Vietnamese medical students. Drug and Alcohol Review, 29(2), 219–226.

Ren, X., Chen, Y., He, L., Jin, Y., Tian, L., Lu, M., et al. (2014). Prevalence of underweight, overweight and obesity in university students from the region of Anhui (China). Nutricion Hospitalaria, 31(3), 1089–1093.

Savige, G., Macfarlane, A., Ball, K., Worsley, A., & Crawford, D. (2007). Snacking behaviours of adolescents and their association with skipping meals. The International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 4, 36.

Sinaga, H. T., Chakma, I., & Herkutanto, R. (1995). Nutritional status with emphasis on iron status of adolescent female students in urban and rural secondary schools in Chumpae district northeast Thailand. Khon Kaen: Khon Kaen University.

Sun, J., Yi, H., Liu, Z., Wu, Y., Bian, J., Wu, Y., et al. (2013). Factors associated with skipping breakfast among Inner Mongolia medical students in China. BMC Public Health, 13, 42.

Ta, thi T. M., Nguyen, thi K. H., Kawakami, M., Kawase, M., & Nguyen, van C. (2003). Micronutrient status of primary school girls in rural and urban areas of South Vietnam. Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, 12(2), 178–185.

Thiagarajah, K., & Torabi, M. R. (2009). Irregular Breakfast Eating and Associated Health Behaviors: A Pilot Study among College Students. Health Educator, 41(1), 4–10.

Tuan, N. T., Tuong, P. D., & Popkin, B. M. (2008). Body mass index (BMI) dynamics in Vietnam. European Journal of Clinical Nutrition, 62(1), 78–86.

World Health Organization [WHO]. (2000). Obesity: preventing and managing the global epidemic. Geneva: WHO.

Yildiz, E. A., Demirduzen, S. D., Dogan, V. B., Duman, S. D., Turkmen, N. D., & Yildiz, A. N. (2011). Evaluation of the dietary habits, body images and BMI of Turkish University students who live in dormitory. Pakistan Journal of Medical Sciences, 27(1), 85–89.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-11-01