แรงจูงใจและปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้แต่ง

  • สุภาพร เจือมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเกล็ด ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  • ชนะพล ศรีฤๅชา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-Sectional Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจและปัจจัยทางบริหารที่มีผลต่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ประชากรที่ศึกษาคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอศรีบุญเรืองจำนวน 2,195 คนมีขนาดตัวอย่างจำนวน 242 คน สุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) และสนทนากลุ่มจำนวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามและการสนทนากลุ่มซึ่งแบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ทุกข้อคำถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.50 และวิเคราะห์หาความเที่ยงของแบบสอบถาม ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาช 0.98 เก็บข้อมูลในระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 20พฤษภาคม 2561 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปโดยสถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด สถิติอนุมานในการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

ผลการศึกษาพบว่า โดยทั้งระดับแรงจูงใจ ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ำจุนภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.42 (S.D.=0.37), 2.35 (S.D.=0.38) และ 2.25 (S.D.=0.44) ตามลำดับ ส่วนปัจจัยทางการบริหารภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.25 (S.D.=0.40) และระดับการปฏิบัติงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.37 (S.D.=0.42) ภาพรวมของแรงจูงใจ ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ำจุน และปัจจัยทางการบริหารมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r= 0.650, p-value<0.001, r=0.595, p-value<0.001, r=0.590, p-value<0.001 และ r=0.692, p-value<0.001) ตามลำดับ ตัวแปรปัจจัยด้านเวลาในการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ และปัจจัยด้านความรับผิดชอบซึ่งตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปรสามารถร่วมกันพยากรณ์การปฏิบัติงานการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ร้อยละ 66.5

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-08-28