การเปรียบเทียบปริมาณเชื้อแบคทีเรียรวมบนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีการทาความสะอาดที่ต่างกัน

ผู้แต่ง

  • วิชชุดา ธงกิ่ง
  • พรสวรรค์ สุขประเสริฐ
  • อรสา สีเสมอ
  • อินธุอร รินลือ
  • ศุภนิดา คาภูมี
  • ยุพรัตน์ หลิมมงคล

คำสำคัญ:

ปริมาณเชื้อแบคทีเรียรวม, แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์, การทาความสะอาด, การทาความสะอาดโดยวิธีเช็ดแอลกอฮอล์, การทาความสะอาดโดยวิธีใช้ไม้ปัดขนไก่

บทคัดย่อ

แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์สาธารณะมีโอกาสปนเปื้อนด้วยเชื้อแบคทีเรียรวม เนื่องจากมีผู้ใช้งานเป็นจานวนมาก ซึ่งมีพฤติกรรมสุขลักษณะที่แตกต่างกัน การใช้มือสัมผัสแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ส่งผลให้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์มีการปนเปื้อนได้ หากใช้การทาความสะอาดที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นสาเหตุของแหล่งแพร่เชื้อโรคได้ การศึกษาปริมาณเชื้อแบคทีเรียรวมบนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีการทาความสะอาดที่ต่างกัน เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อเปรียบเทียบปริมาณเชื้อแบคทีเรียรวมบนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ระหว่างการทาความสะอาดแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีใช้ไม้ปัดขนไก่ และวิธีเช็ดแอลกอฮอล์ โดยทาการเก็บตัวอย่างแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธี Swab test จานวน 31 ตัวอย่าง 2 ซ้า เพื่อวิเคราะห์ปริมาณเชื้อแบคทีเรียรวมโดยวิธีการ Spread plate การเก็บข้อมูลการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ และแบบบันทึกการใช้งานคอมพิวเตอร์ จากนักศึกษาผู้ใช้งานจานวน 60 คน ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติแบบ Independent sample t-test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% พบว่า แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ที่มีความถี่การใช้งานสูงสุดมีปริมาณเชื้อแบคทีเรียรวม 17.23 CFU/50 cm2 มากกว่าแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ที่มีความถี่การใช้งานต่าสุดมีปริมาณเชื้อแบคทีเรียรวม 12.43 CFU/50 cm2 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value=0.0005) นอกจากนั้น การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ Paired sample t-test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% พบว่า การทาความสะอาดแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีใช้ไม้ปัดขนไก่ มีค่าปริมาณเชื้อแบคทีเรียรวมบนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์เฉลี่ยสูงถึง 14.75 CFU/50 cm2 ซึ่งมากกว่าการทาความสะอาดแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีเช็ดแอลกอฮอล์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเพียง 1.21 CFU/50 cm2 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value<0.001) นอกจากนั้นปริมาณเชื้อแบคทีเรียรวมเฉลี่ยภายหลังจากการทาความสะอาดโดยวิธีเช็ดแอลกอฮอล์ลดลงถึงร้อยละ 93.74 เมื่อเทียบกับก่อนการทาความสะอาด ขณะที่ปริมาณเชื้อแบคทีเรียรวมเฉลี่ยภายหลังจากการทาความสะอาดโดยวิธีใช้ไม้ปัดขนไก่ ลดลงเพียงร้อยละ 23.69 เมื่อเทียบกับก่อนการทาความสะอาด
จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าวิธีการทาความสะอาดที่ต่างกัน รวมทั้งจานวนผู้ใช้งานและพฤติกรรมสุขลักษณะการใช้งานแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์สาธารณะที่แตกต่างกันส่งผลต่อปริมาณเชื้อแบคทีเรียรวม และอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของผู้สัมผัส ดังนั้น แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ที่มีความถี่การใช้งานสูง ควรมีการทาความสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์ 70% ซึ่งมีแนวโน้มช่วยลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียที่เข้าสู่ร่างกายมากกว่าการกาจัดสิ่งปนเปื้อนบนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีใช้ไม้ปัดขนไก่ทาความสะอาด นอกจากนั้นควรสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการทาความสะอาดพื้นผิวแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ให้กับพนักงานทาความสะอาด และวิธีการทาความสะอาดมือที่ถูกสุขลักษณะให้กับผู้ใช้งาน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-09-11