การพัฒนาศักยภาพการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องและปลอดภัย ของเกษตรกร ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้แต่ง

  • อรุณรัตน์ ปัญจะ กลิ่นเกสร
  • เพชรัตน์ ศิริสุวรรณ

คำสำคัญ:

การพัฒนาศักยภาพ, สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืช, เกษตรกร

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการ (Action research) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลการพัฒนาศักยภาพการใช้สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องและ
ปลอดภัยของเกษตรกร ตาบลดอนโอง อาเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามในเกษตรกร ตาบลดอนโอง อาเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับโคลีน
เอสเทอเรสในระดับเสี่ยงและไม่ปลอดภัย จานวน 31 คน แบบสอบถามมีค่าความเที่ยง
เท่ากับ 0.87 และประชุมวางแผนแบบมีส่วนร่วมด้วยเทคนิค(AIC) วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความรู้ ทัศนคติ การ
รับรู้ความเสี่ยง และพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องและ
ปลอดภัยของเกษตรกร ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการโดยใช้สถิติ Paired Sample
T-test
ผลการศึกษาพบว่า หลังเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรมีคะแนนเฉลี่ยของความรู้
เกี่ยวกับการใช้สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืชเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 (p–value=0.009) และมีคะแนนเฉลี่ยของทัศนคติในการสารเคมีป้องกันและกาจัด
ศัตรูพืชเพิ่มขึ้น อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ และมีคะแนนเฉลี่ยของการรับรู้ความเสี่ยงใน
การใช้สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืชเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
(p–value=0.001) และมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืช
ที่ถูกต้องและปลอดภัยเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p–value<0.001)
ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีระดับโคลีนเอสเทอเรส อยู่ในระดับเสี่ยงและไม่ปลอดภัย
ร้อยละ 100.00 โดยหลังเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรมีระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสอยู่ใน
ระดับปกติและปลอดภัย ร้อยละ 83.87
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา ควรจัดโครงการอบรมกับเกษตรทุกลุ่มที่มีใช่เฉพาะ
เกษตรกรที่มีระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสอยู่ในระดับเสี่ยงและไม่ปลอดภัย เพื่อให้
เกษตรกรทุกคนมีความรู้ นาไปสู่การมีพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืชที่
ถูกต้องและปลอดภัย

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-08-08

ฉบับ

บท

นิพนธ์ต้นฉบับ