ภาวะเลือดจางภาวะขาดธาตุเหล็กภาวะเลือดจางจากการขาดธาตุเหล็กในชาวเขา ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงปกาเกอะญอ

ผู้แต่ง

  • ลลิตภัทร ดีรักษา
  • มัณฑณีย์ รักษาแสง
  • กนกวรรณ แสนไชยสุริยา

คำสำคัญ:

ภาวะเลือดจาง, ภาวะขาดธาตุเหล็ก, ชาวเขา, กะเหรี่ยงปกาเกอะญอ

บทคัดย่อ

ชนกลุ่มน้อยเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพหลายประการ รวมทั้งภาวะเลือดจาง
การศึกษานี้ทาการสารวจความชุกของภาวะเลือดจาง ภาวะขาดธาตุเหล็ก และภาวะเลือด
จางจากการขาดธาตุเหล็ก ในชาวเขาชาติพันธุ์กะเหรี่ยง อาสาสมัครประกอบด้วยเพศชาย
จานวน 109 คน และเพศหญิง จานวน 156 คน อายุระหร่าง 18-87 ปี เก็บข้อมูลพื้นฐาน
จากอาสาสมัครทุกราย ด้วยการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม เก็บตัวอย่างเลือดนาไป
ตรวจวัดค่าทางโลหิตวิทยา, เฟอร์ไรตินในซีรัม และโปรตีนซี-รีแอคทีฟวินิจฉัยภาวะเลือด
จาง ภาวะขาดธาตุเหล็ก และภาวะเลือดจางจากการขาดธาตุเหล็ก โดยใช้เกณฑ์องค์การ
อนามัยโลก ตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียโดยใช้ค่าดัชนีเม็ดเลือดแดง ร่วมกับการแยกชนิด
ฮีโมโกลบินด้วยวิธีอิเล็คโตรโฟลิซิส วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเลือดจางด้วย
สถิติ multiple logistic regressionผลการศึกษาพบความชุกภาวะเลือดจาง ภาวะขาด
ธาตุเหล็ก และภาวะเลือดจางจากขาดธาตุเหล็ก ร้อยละ 13.6 (95% CI=9.4-17.7), 3.8
(95% CI=1.5-6.1) และ2.3 (95% CI=0.5-4.0)ตามลาดับ และพบว่าการเกิดภาวะเลือด
จางสัมพันธ์กับผลการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียที่เป็นบวก (OR=44.8, 95 % CI=16.5-
121.6) และช่วงอายุที่มากกว่า 60 ปี (OR=4.8, 95% CI=1.4-16.2) ผลการศึกษา แสดง
ให้เห็นว่า ภาวะเลือดจางในชนกลุ่มน้อยน่าจะเกิดจากความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ของการ
สร้างฮีโมโกลบินมากกว่าการขาดธาตุเหล็ก ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับบุคลากรด้าน
สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในการให้คาแนะนาการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมสาหรับประชากร
กลุ่มนี้

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-08-08

ฉบับ

บท

นิพนธ์ต้นฉบับ