การวิเคราะห์หาปริมาณผงชูรส (Monosodium-L-glutamate) ในผลิตภัณฑ์ อาหารแช่เย็นสำเร็จรูป โดยวิธี Modified-High Performance Liquid Chromatography

  • เอมอร ชัยประทีป
  • วรเชษฐ์ ขอบใจ
คำสำคัญ: ผงชูรส, อาหารแช่เย็น, HPLC, ฉลากโภชนาการ

บทคัดย่อ

abs06.png

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2018-06-12
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
นิพนธ์ต้นฉบับ