ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคผักของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • ศศิมาภรณ์ ชาญธีระประวัติ
  • พรพิมล ชูพานิช
  • พิษณุ อุตตมะเวทิน
  • รัฐพล ไกรกลาง

คำสำคัญ:

ความรู้, ทัศนคติ, พฤติกรรมการบริโภคผัก, นักศึกษา

บทคัดย่อ

abs011.png

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-12