ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคผักของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • ศศิมาภรณ์ ชาญธีระประวัติ
  • พรพิมล ชูพานิช
  • พิษณุ อุตตมะเวทิน
  • รัฐพล ไกรกลาง
คำสำคัญ: ความรู้, ทัศนคติ, พฤติกรรมการบริโภคผัก, นักศึกษา

บทคัดย่อ

abs011.png

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2018-06-12
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
นิพนธ์ต้นฉบับ