การปวดหลังจากการทำงาน: ภัยเงียบใกล้ตัวที่คุณควรรู้

ผู้แต่ง

  • สุนิสา ชายเกลี้ยง

บทคัดย่อ

อาการปวดหลังเป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในสังคมปัจจุบัน ร้อยละ 75-80 ของประชากรโลกเคยมีประสบการณ์การ
ปวดหลังอย่างน้อยครั้งหนึ่งในช่วงชีวิต และเป็นกลุ่มอาการที่พบมากที่สุดของโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อซึ่งมีรายงานว่า 1 ใน
5 ของวัยทำงานมีอาการปวดหลัง (McBeth and Jones, 2007) จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม พบว่าประชากรไทยได้รับผลกระทบอาการนี้เฉลี่ยปีละ 790 คน (สำนักงานกองทุนเงินทดแทน, 2552). สาเหตุสำคัญ
ของการปวดหลังในวัยทำงานส่วนใหญ่มาจากสภาพงานที่มีปัจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร์ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ไม่
เหมาะสม นอกจากนั้นปัจจัยด้านส่วนบุคคล การมีท่าทาง อิริยาบถที่ไม่ถูกต้อง ภาวะสุขภาพและความเครียด ก็เป็นสาเหตุของ
การปวดหลัง ปัจจุบันมีการการวิจัย และพัฒนาเครื่องมือหลายรูปแบบเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและการวินิจฉัยอาการปวดหลัง แต่
พบว่าค่าใช้จ่ายด้านการบำบัดรักษาอาการปวดหลังของวัยทำงานยังสูงมากขึ้นทุกปี เนื่องจากเป็นกลุ่มอาการเรื้อรังที่กลับมา
เป็นได้อีกถ้าไม่มีการป้องกันตามแนวทางที่ถูกต้อง และด้วยเกิดจากหลายสาเหตุร่วมกันได้ในทุกเพศ วัยและทุกกลุ่มอาชีพ ดังนั้น
การเข้าใจถึงสาเหตุเบื้องต้นของการปวดหลัง จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันอาการปวดหลังจากการทำงานต่อไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-07-07

ฉบับ

บท

บทความปริทัศน์