การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของพนักงานทำความสะอาดในโรงพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • ปัทมาพร บุดดาเพ็ง
  • อุไรวรรณ อินทร์ม่วง

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสิ่งคุกคามสุขภาพ และการปฏิบัติงานที่มีโอกาสเกิด
ความเสี่ยงจากการได้รับอันตรายจากการทำงานของพนักงานทำความสะอาดโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดขอนแก่น 7 แห่ง ได้แก่
โรงพยาบาลหนองเรือ โรงพยาบาลบ้านฝาง โรงพยาบาลชุมแพ โรงพยาบาลสีชมพู โรงพยาบาลบ้านไผ่ โรงพยาบาลมัญจาคีรี
และโรงพยาบาลน้ำพอง กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ พนักงานทำความสะอาดโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 50 คน โดยคัดเลือก
ตัวอย่างแบบเจาะจง ทำการเก็บข้อมูล ในช่วง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2551 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2552 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
และแบบประเมินความเสี่ยง
ผลการวิจัยพบว่า พนักงานทำความสะอาดทุกคนมีการทำงานที่ต้องสัมผัสกับน้ำยา หรือสารเคมี ร้อยละ 76 เคยเข้ารับ
อบรม ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมี ส่วนใหญ่ร้อยละ 98 ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกวันและทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลที่ศึกษาทุกแห่งมีมาตรการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน โดยร้อยละ 98 ของ
พนักงานทำความสะอาดปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ แต่ยังพบการเกิดอุบัติเหตุขึ้นเล็กน้อยในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน และการประเมินความเสี่ยงพบว่า ความเสี่ยงจากสิ่งคุกคามทางเคมี มีระดับความเสี่ยงสูง มีโอกาสเกิดอันตรายได้
บ่อยครั้ง จำเป็นต้องมีการควบคุมความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ ส่วนความเสี่ยงต่อสุขภาพจากสิ่งคุกคามทาง
กายภาพ การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานหรือสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย และสิ่งคุกคามทางการยศาสตร์ มีระดับความ
เสี่ยงต่ำ มีโอกาสเกิดอันตรายน้อย หรือไม่น่าจะเกิดอันตรายได้ เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้หากมีการเฝ้าควบคุมความเสี่ยง
แนวทางจัดการความเสี่ยงจากสิ่งคุกคามทางเคมี ควรมีเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ของพนักงานทำความสะอาด
ให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานและการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ถูกต้อง และควรมีการจัดอบรมให้
ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเก็บรักษา การใช้สารเคมี และการปฏิบัติตนเมื่อได้รับอันตรายจากสารเคมี เพื่อให้เกิดความตระหนัก
และมีการปฏิบัติที่ถูกต้อง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-07-07