การพัฒนากลยุทธ์การตลาดสำหรับการนวดแผนไทยในศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ผู้แต่ง

  • ยุทธศิลป์ แก้วมุกดา
  • ชัยยง ขามรัตน์
  • สงครามชัย ลีทองดี

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติกิจกรรมกลยุทธ์
การตลาดและเปรียบเทียบการพัฒนาการปฏิบัติกิจกรรมกลยุทธ์การตลาดสำหรับการนวดแผนไทย ก่อนและหลังการพัฒนา โดย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ คณะกรรมการพัฒนางานสาธารณสุขตำบลบ้านทราย จำนวน 32 คน เลือกแบบเจาะจง
ระยะเวลาศึกษา พฤษภาคม – ธันวาคม 2552เพื่อการกำหนดกลยุทธ์การตลาด โดยการประยุกต์ใช้เทคนิค SWOT Analysis นำมา
จัดทำแผนปฏิบัติการ พัฒนาและดำเนินการตามแผน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามซึ่งเป็นมาตราส่วนแบบประมาณค่า
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ความตรงของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ ค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 และความเที่ยง วิธี Cronbach’s Alpha
Coefficient ค่าความเชื่อมั่น 0.86 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ Paired t – test
ผลการวิจัยพบว่า คณะกรรมการพัฒนางานสาธารณสุขตำบลบ้านทราย เห็นว่า หลังการพัฒนากลยุทธ์การตลาดสำหรับ
การนวดแผนไทย การปฏิบัติกิจกรรมกลยุทธ์การตลาดโดยรวมและรายด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ( X = 1.64 , S.D.
= 0.20) ด้านราคา ( X = 1.78 , S.D. = 0.40) ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม ( X = 1.92 , S.D. = 0.13) และด้านส่งเสริมการขายและ
ประชาสัมพันธ์ ( X = 1.48 , S.D. = 0.34) อยู่ในระดับดี ซึ่งการปฏิบัติกิจกรรมโดยรวมและรายด้าน 3 ด้าน (ยกเว้นด้านราคา)
เพิ่มขึ้นจากก่อนการพัฒนา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-07-07