ผลของโปรแกรมการสร้างพลังร่วมกับแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ของหญิงขายบริการทางเพศต่างด้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

ผู้แต่ง

  • กรภัทร อาจวานิชชากุล
  • ชัยยง ขามรัตน์
  • พรรณี บัญชรหัตถกิจ

บทคัดย่อ

โรคเอดส์เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในปัจจุบัน เพราะแนวโน้มของผู้ติดเชื้อเอดส์ยังคงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มหญิง
ขายบริการทางเพศต่างด้าว ซึ่งอาจจะได้รับเชื้อไวรัสเอชไอวีจากแขกผู้มาใช้บริการโดยไม่รู้ตัว การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัย
กึ่งทดลองโดยมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการสร้างพลังร่วมกับแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเพื่อการป้องกันและ
ควบคุมโรคเอดส์ของหญิงขายบริการทางเพศต่างด้าว โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างพลังร่วมกับแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ
กลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบเจาะจง ได้กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มละ 30 คน โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการอบรมฯ
เป็นเวลา 3 เดือน และกลุ่มเปรียบเทียบไม่ได้รับโปรแกรมการอบรมฯ เครื่องมือในเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามก่อนและหลัง
ทดลอง นำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน คือ
Paired Samples t-test และ Independent Samples t- test
ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังทดลองกลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ การรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้
ความรุนแรง และการปฏิบัติในการป้องกันโรคเอดส์สูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
สรุปผลการจัดโปรแกรมโดยใช้กิจกรรมการสร้างพลังโดยการเสริมความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ การสนทนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน การฝึกทักษะการต่อรอง การฝึกทักษะการปฏิเสธ และฝึกสวมถุงยางอนามัยที่ถูกวิธี มาเป็นแนวทางใน
การดำเนินกิจกรรมนั้น สามารถพัฒนาหญิงขายบริการทางเพศให้มีความตระหนักในตนเองในการปฏิบัติตัวเพื่อการป้องกันโรคเอดส์
มากขึ้น ทั้งนี้เพราะหญิงขายบริการทางเพศเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและกล้าตัดสินใจเพิ่มขึ้นในการปฏิบัติตัวและสามารถนำไป
ปฏิบัติได้จริง อีกทั้งได้กำลังใจจากกลุ่มเพื่อนที่ปฏิบัติตัวไปในลักษณะเดียวกัน จึงควรนำรูปแบบโปรแกรมดังกล่าวไปใช้ในพื้นที่อื่นๆ
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันได้

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-07-07