ภาวะโภชนาการและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 2-5 ปี เมืองสีสัตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้แต่ง

  • พานทอง ภูชัย
  • คำเส็ง พิลาวง

คำสำคัญ:

เอ็นเนียแกรม (Enneagram), บุคลิกภาพ

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินภาวะโภชนาการและบ่งชี้ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะ
โภชนาการของเด็กวัยก่อนเรียนอายุ 2-5 ปีในโรงเรียนอนุบาลเมืองสีสัตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยการสุ่มอย่างเป็นระบบ จำนวน 143 คน เก็บ
รวบรวมข้อมูลในเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 โดยการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง สัมภาษณ์ผู้ปกครองด้วยแบบ
สัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป ภาวะสุขภาพและสัมภาษณ์การบริโภคอาหาร 24 ชั่วโมงย้อนหลัง ประเมินภาวะ
โภชนาการของเด็กโดยใช้ดัชนีชี้วัดน้ำหนักตามเกณฑ์อายุ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ และน้ำหนักตามเกณฑ์
ส่วนสูง วิเคราะห์ปริมาณพลังงานและสารอาหารที่เด็กบริโภคด้วยโปรแกรม INMUCAL-Nutrients วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติทดสอบ Chi-square หรือ Fisher’s exact
ผลการประเมินภาวะโภชนาการของเด็กวัยก่อนเรียนจำนวน 143 คน พบว่า ร้อยละ 85.3 มี
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุอยู่ในเกณฑ์ปกติ เด็กที่มีน้ำหนักค่อนข้างน้อยและค่อนข้างมากคิดเป็นร้อยละ 9.7 และ
5.0 ตามลำดับ เด็กที่มีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุปกติ คิดเป็น ร้อยละ 72.0 ค่อนข้างเตี้ยและค่อนข้างสูงคิดเป็น
ร้อยละ 25.8 และร้อยละ 2.1 ในด้านน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง เด็กสมส่วนมีร้อยละ 89.5 ท้วมร้อยละ 6.3
และค่อนข้างผอมร้อยละ 4.2 ตามลำดับ เมื่อแยกตามกลุ่มอายุพบว่า เด็กกลุ่มอายุ 2-3 ปีได้รับปริมาณ
พลังงานและโปรตีนต่อวันเฉลี่ยร้อยละ 114.2 และร้อยละ 228.5 ของปริมาณที่ควรได้รับต่อวัน (DRI) และ
เด็กกลุ่มอายุ 4-5 ปี ได้รับปริมาณพลังงานและโปรตีนเฉลี่ยร้อยละ 98.1 และ ร้อยละ 198.3 ของปริมาณที่
ควรได้รับต่อวัน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของเด็กวัยก่อนเรียน พบว่า เมื่อ
ใช้น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ การเลี้ยงดูด้วยนมแม่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเด็กวัยก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p-value=0.04) ในขณะที่เมื่อใช้ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ อายุเด็ก การเจ็บป่วยมาแต่กำเนิด
อาชีพผู้ปกครอง และรายได้ครอบครัวมีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเด็กวัยก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ (p-value=0.01, 0.03, 0.02 และ 0.001, ตามลำดับ) และเมื่อใช้น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง อายุ
ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเด็กวัยก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value=0.03)
กล่าวโดยสรุป การเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา การเจ็บป่วยมาแต่กำเนิด ฐานะเศรษฐกิจและอายุของ
มารดามีส่วนสำคัญต่อภาวะโภชนาของเด็กวัยก่อนเรียน ดังนั้น จึงควรพิจารณามาตรการที่เหมาะสมในการ
พัฒนาภาวะโภชนาการของเด็กวัยก่อนเรียน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-07-07

ฉบับ

บท

นิพนธ์ต้นฉบับ