ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานและ โรคความดันโลหิตสูง จังหวัดชัยนาท

ผู้แต่ง

  • ปารวีร์ กุลรัตนาวิโรจน์
  • พรเจริญ บัวพุ่ม
  • นภัสสร ยอดทองดี

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วย
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ที่ขึ้นทะเบียนกับสถานบริการสาธารณสุขของจังหวัดชัยนาท จำนวน
400 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนพบว่า
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value<
0.001) คือ กลุ่มปัจจัยร่วม ได้แก่อิทธิพลระหว่างบุคคล ปัจจัยแวดล้อมพฤติกรรมเดิมและปัจจัยด้านความรู้-การ
รับรู้ ได้แก่ การรับรู้การควบคุมสุขภาพ การรับรู้ความสามารถของตน การรับรู้สถานะสุขภาพ การรับรู้ประโยชน์
และการรับรู้อุปสรรคของการมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพรวมทั้งสิ่งชักนำให้ปฏิบัติซึ่งประกอบด้วย สิ่งกระตุ้น
ภายในและสิ่งกระตุ้นภายนอกทั้งนี้พบว่า พฤติกรรมเดิม การรับรู้สถานะสุขภาพ การรับรู้ประโยชน์ของการมี
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ปัจจัยแวดล้อม สิ่งกระตุ้นภายนอก ความหมายสุขภาพ รายได้ การรับรู้
ความสามารถของตนเอง การรับรู้การควบคุมสุขภาพและความสำคัญของสุขภาพ สามารถร่วมกันทำนาย
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพได้ร้อยละ 47.6
ดังนั้นการสนับสนุนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของ
จังหวัดชัยนาท ต้องส่งเสริมการรับรู้สถานะสุขภาพ การรับรู้ประโยชน์ของการมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ปัจจัยแวดล้อม สิ่งกระตุ้นภายนอก ความหมายสุขภาพ รายได้ การรับรู้ความสามารถของตนเอง การรับรู้การ
ควบคุมสุขภาพ ความสำคัญของสุขภาพ พฤติกรรมเดิม

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-07-07

ฉบับ

บท

นิพนธ์ต้นฉบับ