การศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินงานบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนนกับเทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้แต่ง

  • ชนิสรา สีสันต์
  • ธีระ ฤทธิรอด
  • สุมล สกลไชย

คำสำคัญ:

การบริหารความเสี่ยง, บูรณาการ, ผลการดำเนินงานขององค์กร, บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บทคัดย่อ

การศึกษานี้ มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินงานบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.โนนโหนน และ ทต.บุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 2) วิเคราะห์ความสำเร็จ
หรือความล้มเหลวของการดำเนินงานบริหารกองทุนฯ อบต. โนนโหนน และ ทต. บุ่งไหม และ 3)เพื่อเสนอ
แนวทางแก้ไข การดำเนินงานบริหารกองทุนฯ อบต.โนนโหนน โดยเลือกพื้นที่สำหรับการศึกษาแบบเจาะจง
(Purposive sampling)โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสนทนากลุ่ม เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากคณะกรรมการบริหารกองทุนของทั้ง 2 แห่ง วิเคราะห์ข้อมูล ด้วย
วิธีการนำข้อมูลที่ได้จากเอกสาร มาจัดหมวดหมู่ตามจุดม่งหมายของการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
วิธีการสรุปประเด็นจากการศึกษาค้นคว้า ปรากฏผลดังนี้
การดำเนินงานบริหารกองทุนฯ อบต.โนนโหนน ขาดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการมี
ส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้หันมาสนใจ ใส่ใจสุขภาพของตนเอง เนื่องจากประชาชน ขาดแรงกระตุ้นและ
ขาดความสนใจในการเข้าร่วมดำเนินการบริหารจัดการกองทุนฯ ซึ่งมองว่าการดำเนินงานของกองทุนฯ มี
ความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนน้อยมาก และคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มองเห็น
เป็นเรื่องของการบริหารจัดการที่ซ้ำๆ ไม่เปลี่ยนแปลง วิธีการ จึงดำเนินการเพียงให้เสร็จสิ้นกระบวนการตาม
ระยะเวลาที่กำหนด เปรียบเทียบกับการดำเนินงานบริหารกองทุนฯ ทต.บุ่งไหม ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาพและเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพ
ตนเอง เพื่อการนำเสนอโครงการที่สอดคล้องกับข้อกำหนดใน 4 กิจกรรมหลัก นอกจากนี้ยังค้นพบจาก
การศึกษา ว่า สาเหตุของปัญหา ในความสำเร็จและล้มเหลวของการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนฯ ขึ้นอยู่
กับความสามารถและความตั้งใจจริงของการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ดังนั้น วิธีการ
คัดเลือกกรรมการบริหารกองทุน ที่ไม่ชัดเจน และไม่ได้มาจากการประชาคมจากประชาชน จึงเป็นสาเหตุ
สำคัญอีกสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้การบริหารกองทุน ล้มเหลว ได้

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-07-07

ฉบับ

บท

นิพนธ์ต้นฉบับ