สิ่งคุกคามและปัญหาสุขภาพจากการทำงานของคนงานในร้านรับซื้อของเก่า เขตอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้แต่ง

  • บุญญิสา แสงจันทร์
  • กาญจนา นาถะพินธุ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาภาคตัดขวางเพื่อศึกษาสิ่งคุกคามสุขภาพและปัญหา
สุขภาพของคนงานในร้านรับซื้อของเก่าในเขตอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำรวจสิ่งแวดล้อมภายในร้าน
รับซื้อของเก่าจำนวน 18 แห่งด้วยแบบประเมินร้านรับซื้อของเก่าของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และใช้แบบสัมภาษณ์คนงานในร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 98 คน
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป STATA สถิติที่ใช้ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการตรวจประเมินร้านรับซื้อของเก่าด้วยแบบประเมินร้านรับซื้อของเก่าซึ่งมีการแบ่งผลการ
ประเมินออกเป็น 3 ระดับคือระดับพื้นฐาน ดีและดีมาก พบว่าผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานร้อยละ 11.11 และไม่
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 88.89 เมื่อพิจารณาเกณฑ์แต่ละด้านพบว่าผ่านเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมร้อยละ 71.43 ผ่าน
เกณฑ์ด้านที่ตั้ง สภาพแวดล้อม อาคารและการสุขาภิบาลร้อยละ 50.00 ผ่านเกณฑ์ด้านการดำเนินงานร้อยละ
42.11 และผ่านเกณฑ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยร้อยละ 31.25 สภาพแวดล้อมในการทำงานที่
พบว่ายังเป็นปัญหาคือร้านรับซื้อของเก่าทั้งหมดยังไม่มีที่ชำระล้างฉุกเฉินและไม่มีอุปกรณ์เตือนเพลิงไหม้ มี
ถังดับเพลิงแต่ไม่พร้อมใช้งานร้อยละ83.33 การจัดน้ำดื่มไว้สำหรับผู้ปฏิบัติงานยังไม่ถูกสุขลักษณะร้อยละ
55.56 และการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลยังไม่เพียงพอร้อยละ 55.56
คนงานในร้านรับซื้อของเก่าเป็นเพศชายร้อยละ 60.2 อายุเฉลี่ย 40.92 ปี ขั้นตอนการทำงานเริ่มจาก
การชั่งน้ำหนัก การจดบันทึก การคัดแยก การแปรรูปของเก่าและการบรรจุภาชนะซึ่งคนงานแต่ละคนสามารถ
ทำงานได้หลายหน้าที่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 85.71ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง สิ่งคุกคามสุขภาพที่พบคือมีการสัมผัสฝุ่น
ละอองร้อยละ 75.51 เสียงดังร้อยละ 52.04 การทำงานในบริเวณที่มีแสงแดดจ้าหรือทำงานกลางแดดร้อยละ 29.59
สัมผัสกับสิ่งคุกคามสุขภาพทางเคมีร้อยละ 23.47 และสิ่งคุกคามสุขภาพทางชีวภาพร้อยละ 15.31 จากการ
สัมภาษณ์ปัญหาสุขภาพของคนงานพบว่าคนงานมีอาการทางสายตาร้อยละ 75.51 มีอาการทางการได้ยิน
ร้อยละ 31.63 มีอาการทางผิวหนังร้อยละ 37.76 มีอาการทางระบบทางเดินหายใจร้อยละ 70.41 มีอาการ
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อร้อยละ 93.88 ในรอบปีที่ผ่านมามีอุบัติเหตุจากการทำงานร้อยละ 29.59 ส่วนใหญ่ร้อยละ
65.52เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานน้อยกว่าเดือนละครั้ง และร้อยละ 6.9มีระดับความรุนแรงจนต้องหยุดงาน
แต่ไม่เกินสามวัน ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้คำแนะนำและมีแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งคุกคามสุขภาพ
เช่น ฝุ่นละอองในสถานที่ทำงาน เสียงดังจากเครื่องจักร มีการส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลที่ถูกต้อง ท่าทางการทำงานที่เหมาะสมเพื่อให้คนงานดูแลตนเองไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานหรือ
โรคจากการประกอบอาชีพตลอดจนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องต่อไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-07-07

ฉบับ

บท

นิพนธ์ต้นฉบับ