การประเมินความจำเป็นทางสุขภาพ: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

ผู้แต่ง

  • นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์
  • ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์

บทคัดย่อ

บทความนี้กล่าวถึง การประเมินความจำเป็นทางสุขภาพเพื่อให้ทราบถึงสิ่งจำเป็นหรือบริการที่
จำเป็นต่อสุขภาพแต่ยังไม่มีการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ นำไปสู่การเติมเต็มให้สมบูรณ์
โดยการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการและขั้นตอนในการประเมินความจำเป็นทางสุขภาพ เกี่ยวกับสิ่งที่มี
ประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนและนำมาตัดสินใจภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากรและการตัดสินใจในการ
จัดสรรทรัพยากรที่สมเหตุผลโดยคำนึงถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ทรัพยากร และผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งประโยชน์จาก
การประเมินความจำเป็นด้านสุขภาพ ได้แก่ การประเมินสุขภาพของประชาชน การจัดลำดับความสำคัญ
ความจำเป็นของผู้ป่วยและคนในพื้นที่ และการเน้นในพื้นที่ที่ความจำเป็นยังไม่ทั่วถึง เพื่อให้มีการทำงานให้
บรรลุความจำเป็น และเพื่อใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบายในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-07-07

ฉบับ

บท

บทความปริทัศน์