ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะกระดูกพรุนของบุคลากรหญิงใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • กัลยา อารยางกูร
  • พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ

คำสำคัญ:

ความชุก, ภาวะกระดูกพรุน, บุคลากรหญิงในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ

การศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional analytical study) นี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะกระดูกพรุนของบุคลากรหญิงในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรหญิงที่ปฏิบัติงานและเคยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มี
อายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป จำนวน 355 คน เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง พฤษภาคม
พ.ศ. 2558 โดยการตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก ด้วยเครื่อง Quantitative ultrasonography (QUS):
Achilles InSight® ร่วมกับแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบตัวแปรเดี่ยวด้วยสถิติ
Chi-square หรือ Fisher’s exact test ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 นำมาหาขนาดความสัมพันธ์ด้วยสถิติ
วิเคราะห์ Simple logistic และวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบตัวแปรพหุด้วยสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุ
ลอจิสติก (Multiple logistic regression) นำเสนอค่าความสัมพันธ์ด้วย Odds ratio และระดับความเชื่อมั่น
95%
ผลการศึกษา พบว่า ความชุกของภาวะกระดูกพรุนของบุคลากรหญิงในมหาวิทยาลัยขอนแก่น คิด
เป็นร้อยละ 5.1 (95%CI: 2.78-7.36) เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบตัวแปรเดี่ยว พบว่า ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับภาวะกระดูกพรุนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value<0.05) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
ได้แก่ สถานภาพโสดหรือสมรสแต่ไม่ได้อยู่กับคู่สมรส (OR=2.95, 95%CI: 1.12-7.82, p-value=0.023)
รายได้ต่อเดือนตั้งแต่สามหมื่นบาทขึ้นไป (OR=3.59, 95%CI: 1.01-12.74, p-value=0.036) การให้นมบุตร
(OR=0.37, 95%CI: 0.14-0.97, p-value=0.036) และการเคยตรวจประเมินภาวะกระดูกพรุน (OR=5.78,
95%CI: 2.16-15.45, p-value=0.001) เมื่อวิเคราะห์แบบตัวแปรพหุ พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะ
กระดูกพรุน ได้แก่ สถานภาพโสดหรือสมรสแต่ไม่ได้อยู่กับคู่สมรส (ORadj=2.95, 95%CI: 1.08-8.00, p-value=
0.034 และการเคยตรวจประเมินภาวะกระดูกพรุน (ORadj=4.95, 95%CI: 1.74-14.09, p-value=0.003)
จากผลการศึกษา มีข้อมูลของปัจจัยด้านบุคคลและด้านสุขภาพที่ควรนำไปสู่การศึกษาวิจัยในเชิง
ลึก อีกทั้งข้อมูลของกลุ่มประชากรที่เป็นบริบทเฉพาะหลายอย่าง สามารถนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสร้าง
เสริมสุขภาพเพื่อเพิ่มมวลกระดูกป้องกันภาวะกระดูกพรุน รวมทั้งป้องกันโรคและปัญหาสุขภาพอื่นๆที่
เกี่ยวข้องได้

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-07-07