กระบวนการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อการป้องกันเอดส์ในจังหวัดสงขลา

ผู้แต่ง

  • จีรเนาว์ ทัศศรี
  • สมเสาวนุช จมูศรี

คำสำคัญ:

กระบวนการ, การพัฒนาศักยภาพของชุมชน, กิจกรรมการป้องกันโรคเอดส์, จังหวัดสงขลา

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรในชุมชนจังหวัดสงขลาสำหรับทำกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ ใช้เวลาในการพัฒนา 11
เดือน โดยมีผู้เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมประกอบด้วย (1) นักวิจัยจำนวน 2 คน (2) ที่
ปรึกษาโครงการจำนวน 2 คน (3) บุคลากรทางสุขภาพจำนวน 4 คน และ (4) อาสาสมัครสาธารณสุข
จำนวน 41 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์รายบุคคลและรายกลุ่ม การบันทึกภาคสนาม การ
บันทึกภาพ การบันทึกเสียง และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษาพบว่า (1) กระบวนการพัฒนาศักยภาพของชุมชนจังหวัดสงขลา เกี่ยวกับการป้องกัน
โรคเอดส์ ประกอบด้วยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ตั้งแต่จังหวัด อำเภอ และตำบล โดยมีขั้นตอน
สำคัญ ได้แก่ การวางแผน การลงมือทำ และการประเมินผล ตามลำดับ ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีวัตถุประสงค์ และ
กิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ การวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาเอดส์ในชุมชน และการจัดทำโครงการใน
ชุมชน และ (2) มีโครงการป้องกันโรคเอดส์ระดับตำบลจากกระบวนการพัฒนาศักยภาพของชุมชน จำนวน 5
โครงการ ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวได้แสดงขั้นตอนที่พัฒนาให้ชุมชนเกิดความตระหนักในสภาพปัญหาโรค
เอดส์ การสร้างความมั่นใจแก่กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขและผู้นำในชุมชนให้มีความรู้และสามารถเป็นแกน
นำหลักในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ ตลอดจนสามารถตัดสินใจในการจัดกิจกรรมต่างๆใน
ชุมชน ผลของการศึกษาเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการและจัดกิจกรรมการให้ความรู้เพื่อการป้องกัน
โรคเอดส์ในอนาคต และควรบูรณาการโครงการเพื่อการป้องกันโรคเอดส์ในนโยบายระดับท้องถิ่น

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-07-07