ชนิดและปริมาณเชื้อราในบรรยากาศของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผู้แต่ง

  • ปิยะพงษ์ ชุมศรี
  • บุญเลี้ยง สุพิมพ์
  • อรทัย ปานเพชร

คำสำคัญ:

ชนิดเชื้อรา, ปริมาณเชื้อรา และเชื้อราในบรรยากาศ

บทคัดย่อ

การศึกษาชนิดและปริมาณเชื้อราในบรรยากาศของห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เก็บ
ตัวอย่างจำนวน 3 ชั้น ชั้นละ 8 ครั้ง จำนวนทั้งหมด 344 ตัวอย่าง ชั้นที่ 1 ทำการเก็บตัวอย่างจำนวน 15 จุด
เก็บตัวอย่าง (120 ตัวอย่าง) ชั้นที่ 2 ทำการเก็บตัวอย่างจำนวน 15 จุดเก็บตัวอย่าง (120 ตัวอย่าง) และชั้นที่
3 ทำการเก็บตัวอย่างจำนวน 13 จุดเก็บตัวอย่าง (104 ตัวอย่าง) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างคือ
Andersen Impactor ชนิดชั้นเดียว (N6) โดยทำการศึกษานาน 4 เดือน ในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2555 -
กุมภาพันธ์ 2556
ผลการศึกษาพบว่าชนิดเชื้อราในบรรยากาศในห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คือ Aspergillus
spp. เฉลี่ยรวม 1.7120±1.918 cfu/m3, Penicillium spp. เฉลี่ยรวม 1.154±0.683 cfu/m3, Fusarium
spp. เฉลี่ยรวม 0.030±0.055 cfu/m3 และ Curvularia spp. เฉลี่ยรวม 0.015±0.042 cfu/m3 ปริมาณ
เชื้อราในบรรยากาศทั้ง 3 ชั้น เฉลี่ยรวม 2.912±2.698 cfu/m3 โดยชั้นที่ 1 เฉลี่ยรวม 5.248±4.852
cfu/m3 ชั้นที่ 2 เฉลี่ยรวม 2.277±2.088 cfu/m3 และชั้นที่ 3 เฉลี่ยรวม 1.212±1.153 cfu/m3 (มาตรฐาน
WHO กำหนดให้เชื้อราในบรรยากาศภายในอาคารไม่เกิน 50 cfu/m3) เมื่ออุณหภูมิภายในอาคารเฉลี่ย
28.31±1.02 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ย 64.63±7.72% สำหรับอุณหภูมิภายนอกอาคารเฉลี่ย
28.81±1.03 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ย 62.43±7.43%
จากการศึกษาสามารถนำมาวางแผนการจัดการทำความสะอาด การควบคุมการเปิดปิดประตู
หน้าต่าง รวมทั้งการล้างแผ่นกรองอากาศเครื่องปรับอากาศทุก 2 สัปดาห์ เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นและเชื้อราที่
ปนเปื้อนมากับฝุ่นละอองได้

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-07-07