ความเสี่ยงทางการยศาสตร์และการปวดคอ ไหล่ หลัง ในเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดมหาสารคาม

ผู้แต่ง

  • สุขสรร ศิริสุริยะสุนทร
  • สุนิสา ชายเกลี้ยง

คำสำคัญ:

การประเมินความเสี่ยงโดย RULA for Computer User, การปวดคอ ไหล่ หลัง, ผู้ใช้คอมพิวเตอร์, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

บทคัดย่อ

กา รศึกษา เ ชิงพร รณนาแบบภาคตัดข ว า ง (Cross-sectional descriptive study) นี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปIญหาการปวดคอ ไหล หลัง ความเสี่ยงทางการยศาสตรและปIจจัยที่สัมพันธกับการ
ปวดคอไหลหลังในเจาหนาที่ผูใชคอมพิวเตอรในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดมหาสารคาม ที่
ปฏิบัติงานโดยใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานอยางนอย 4 ชั่วโมงตอวัน จำนวน 244 คน เก็บขอมูลดวย
แบบสอบถามแบบมีโครงสรางและการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตรตามมาตรฐาน Rapid Upper
Limb Assessment (RULA) for Computer Users จากการศึกษา พบวา สวนใหญประสบปIญหาการปวด
ไหลสูงสุด มีระดับความเสี่ยงทางการยศาสตรระดับสูงมาก รอยละ 66.80 รองลงมาคือระดับปานกลางรอย
ละ 19.67 และระดับสูงรอยละ 12.30 แสงสวางโต\ะทำงานกับคอมพิวเตอรสวนใหญรอยละ 90.16 นอยกวา
400 ลักซ โดยปIจจัยที่สัมพันธกับการปวดคอ ไหล หลัง คือ เกาอี้ที่ปรับหมุนไมได เกาอี้ไมมีที่วางแขน และ
ความเขมแสงสวางบริเวณหนางานคอมพิวเตอรที่นอยกวา 400 ลักซ เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ
เสี่ยงสูงดานการยศาสตร จึงควรมีการปรับปรุงพื้นที่บริเวณหนางานใหเหมาะสมกับการทำงานดวย
คอมพิวเตอรทั้งเรื่องความเขมแสงสวางและเกาอี้ รวมถึงการปรับเปลี่ยนทาทางการทำงานใหถูกตองตาม
หลักการยศาสตรเพื่อป^องกันการปวดคอ ไหล หลัง และปIญหาสุขภาพอื่นๆ ตอไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-07-07